Základní škola Jana Amose Komenského

"Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem."

Jan Amos Komenský

Řád školní jídelny

Podle školského zák. 561/2004 Sb., (§ 111 a § 117-123), vyhláškou č.107/2005 Sb.

 1. Řád školní jídelny je nedílnou součástí školního řádu a zásad závodního stravování. Ve školní jídelně mají právo se stravovat žáci a zaměstnanci školy a cizí strávníci při dodržení podmínek v souladu s vnitřními předpisy školy.
 2. Přihláškou na stravování strávník nebo zákonný zástupce strávníka (žáka) souhlasí s podmínkami školního stravování. Ti jsou také povinni se průběžně seznamovat s veškerými změnami, které jsou vyvěšeny na nástěnce školní jídelny.
 3. Na jídelně je dle rozvrhu pedagogický dozor. Z hygienického hlediska je zakázán doprovod žáka na oběd. Doprovod žáka čeká před jídelnou. Žák smí do jídelny vstoupit pouze po přezutí v šatně.
 4. Odhlášky a přihlášky se v pracovní dny provádějí nejpozději den předem do 13.30 hod. Strávníci musí být v době nemoci odhlášeni! Neodhlášený oběd je strávníkům naúčtován. Na náhradu není nárok. Odhlášky se provádí osobně, telefonicky, nebo na www.strava.cz.
 5. Cena oběda pro školní rok 2017-2018 je:
 6. Kategorie Fin.norma Režie FKSP Doplatek
  7 - 10 let 23,- Kč 23,- Kč
  11 - 14 let 25,- Kč 25,- Kč
  15 a více let 27,- Kč 27,- Kč
  zaměstnanci 27,- Kč 15,- Kč 12,- Kč

 7. Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou č. 84 ze dne 14.2.2005 a vnitřním platovým předpisem : příloha 3: Tvorba a používání FKSP v roce 2008.
 8. Pro žáky se obědy do jídlonosičů vydávají v ceně finanční normy pouze první den onemocnění. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole.
 9. Stravné se platí předem od 25. dne na nový měsíc. Stravné lze hradit z jakéhokoliv účtu. Pokud není stravné zaplaceno, nemá strávník na oběd nárok. Obědy jsou zablokovány až do zaplacení. Strávník nebo zákonný zástupce strávníka je povinen uhradit dlužnou částku. Nový strávník platí první platbu předem.
 10. Obědy se vydávají na čipy. V případě, že strávník čip zapomene, je nutné toto nahlásit u vedoucí školní jídelny a také pani kuchařce při výdeji jídla.
  Při ztátě čipu je nutné jej zakoupit nový v hodnotě 115,- Kč.
 11. Jídelní lístek je vyvěšený na nástěnce u školní jídelny a také na internetu (www.zsjak-blatna.net/Jidelnicek.php nebo www.strava.cz).
 12. Školní jídelna od 7. září 2015 vaří dvě jídla. Všichni strávníci jsou automaticky přihlášeni na první jídlo. Výběr druhého jídla je možný prostřednictvím webových stránek www.strava.cz nejpozději do středy předchozího týdne, a to do 13:30 hodin.

Každý strávník je povinen:

 • Dodržovat řád a příslušné instrukce školní jídelny
 • Chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly
 • Při stolování je strávník povinen řídit se pokyny vedoucí stravování, dozorujícího pedagoga, vedoucí kuchařky.
 • Umožnit plynulý chod výdeje obědů včetně včasného odchodu z jídelny. Odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu
 • Zamezit plýtvání s potravinami, nepohazovat maso, ovoce, dezerty apod. ve výdejně ani v okolí školy
 • Přídavky obědů jsou nenárokové a odvislé od průběhu výdeje obědů
 • Poškození, zničení nebo zcizení majetku školní jídelny musí být plně uhrazeno
 • Za nevhodné chování může být strávník vyloučen ze školního stravování
 • Obědy se vydávají v době od 11.15 hod. do 14:00 hod.

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná