Základní škola Jana Amose Komenského

"Boháči bez moudrosti, co jsou jiného než vepři v blátě ležící?"

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Elektronická žákovská knížka BAKALÁŘI

Úvod

Elektronická žákovská knížka nahradila klasickou papírovou pro žáky od 4. ročníku od školního roku 2018/2019. V těchto ročnících používají žáci papírovou žákovskou knížku pouze pro sdělování informací k výuce, přehled odvolávaného vyučování z organizačních důvodů (s povinností potvrzení zákonnými zástupci) a omlouvání nepřítomnosti žáků zákonnými zástupci (omluvný list).
Vyučující zapisují hodnocení nejdéle do 5 pracovních dní po zhodnocení práce se žáky. Tento postup je nastaven z důvodu zpětné vazby pro žáky, kteří jsou zodpovědní za své vzdělávání, a jsou tak vedeni ke správné práci s chybou a nastavení učebních návyků pro další vzdělávání. Následně mají možnost se s hodnocením seznámit i zákonní zástupci prostřednictvím EŽK.
I učitelé jsou lidé omylní. V případě, že při zápisu hodnocení do EŽK chybují, provedou okamžitou opravu známky a s opravou seznámí žáka, kterého se hodnocení týká.

Přínos pro žáky

 • zpětná vazba hodnocení (váha známek, průměr hodnocení v průběhu pololetí)
 • přehled hodnocení v rámci jednotlivých předmětů (přehlednost)
 • EŽK se nedá ztratit
 • v rámci EŽK přehled akcí pro školu nebo třídu
 • přehled o zadávaných DÚ (není povinností vyučujících tento oddíl využívat)

Přínos pro zákonné zástupce

 • okamžitý přehled o hodnocení žáka (váha známky, přehled o průměru hodnocení v průběhu pololetí, vždy přístup k výsledkům)
 • možnost přístupu z PC, NTB, tabletu nebo přes aplikaci v mobilním telefonu
 • v případě užívání mobilní aplikace - okamžité upozornění na nové informace (hodnocení, zpráva,...)
 • předhledný výpis hodnocení dítěte v rámci jednotlivých předmětů
 • přehled plánovaných akcí žáků
 • možnost rychlé elektronické komunikace se školou (nástěnky třídy, školy, komunikace prostřednictvím portálu KOMENS)
 • zajištění zabezpečení osobních údajů (dítěte, rodičů) v případě, že zákonní zástupci dodržují bezpečnostní pravidla (nesdělování přihlašovacích údajů, zabezpečení elektronických zařízení,...)
 • okamžitá kontrola osobních údajú, které škola eviduje, případná okamžitá jejich oprava v případě změny
 • evidence výslovných informovaných souhlasů se zpracováním osobních údajů žáků i zákonných zástupců
 • v případě naprosté nemožnosti přístupu k internetu lze ve škole zažádat o pravidelné (měsíční, týdenní ) výpisy z klasifikace žáka (pouze po předchozí domluvě s třídním učitelem/třídní učitelkou nebo vedením školy)
 • možnost propojení přístupu přes portál ŠKOLNÍ PROGRAM (lze propojit i portál o stravování www.strava.cz)
 • v budoucnosti plánován přechod na elektronickou třídní knihu, z počátku na 2. stupni (evidence absencí)

Přínos pro pedagogy

 • evidence hodnocení žáků s váhou známky s okamžitou zpětnou vazbou o průměru hodnocení
 • zápis známky všem žákům najednou (žáci nemohou zapomenout ŽK)
 • třídní učitelé mají přehled o výsledcích žáků své třídy (potřebné informace pro spolupráci se zákonnými zástupci, vedením školy, školním poradenským pracovištěm, školskými poradenskými pracovišti)
 • v budoucnu budou mít pedagogové okamžitý přehled o četnosti nepřítomnosti žáků na výuce

Přínos pro vedení školy

 • vedení školy má stálý přehled o průběžném hodnocení žáků - možnost konzultovat případnou speciální pomoc žákům ohrožených školním neúspěchem
 • možnost sledovat výsledky výchovně-vzdělávacího procesu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • možnost komunikovat se zákonnými zástupci prostřednictvím oddílu KOMENS (zprávy, nástěnky tříd nebo školy)
 • v budoucnu přístup k přehledu zameškaných hodin žáků (dlouhodobé či časté absence, přehled omluvenosti nepřítomnosti)
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná