Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Elektronická žákovská knížka BAKALÁŘI

Úvod

Elektronická žákovská knížka nahradila klasickou papírovou pro žáky od 4. ročníku od školního roku 2018/2019. V těchto ročnících používají žáci papírovou žákovskou knížku pouze pro sdělování informací k výuce, přehled odvolávaného vyučování z organizačních důvodů (s povinností potvrzení zákonnými zástupci) a omlouvání nepřítomnosti žáků zákonnými zástupci (omluvný list).
Vyučující zapisují hodnocení nejdéle do 5 pracovních dní po zhodnocení práce se žáky. Tento postup je nastaven z důvodu zpětné vazby pro žáky, kteří jsou zodpovědní za své vzdělávání, a jsou tak vedeni ke správné práci s chybou a nastavení učebních návyků pro další vzdělávání. Následně mají možnost se s hodnocením seznámit i zákonní zástupci prostřednictvím EŽK.
I učitelé jsou lidé omylní. V případě, že při zápisu hodnocení do EŽK chybují, provedou okamžitou opravu známky a s opravou seznámí žáka, kterého se hodnocení týká.

Přínos pro žáky

 • zpětná vazba hodnocení (váha známek, průměr hodnocení v průběhu pololetí)
 • přehled hodnocení v rámci jednotlivých předmětů (přehlednost)
 • EŽK se nedá ztratit
 • v rámci EŽK přehled akcí pro školu nebo třídu
 • přehled o zadávaných DÚ (není povinností vyučujících tento oddíl využívat)

Přínos pro zákonné zástupce

 • okamžitý přehled o hodnocení žáka (váha známky, přehled o průměru hodnocení v průběhu pololetí, vždy přístup k výsledkům)
 • možnost přístupu z PC, NTB, tabletu nebo přes aplikaci v mobilním telefonu
 • v případě užívání mobilní aplikace - okamžité upozornění na nové informace (hodnocení, zpráva,...)
 • předhledný výpis hodnocení dítěte v rámci jednotlivých předmětů
 • přehled plánovaných akcí žáků
 • možnost rychlé elektronické komunikace se školou (nástěnky třídy, školy, komunikace prostřednictvím portálu KOMENS)
 • zajištění zabezpečení osobních údajů (dítěte, rodičů) v případě, že zákonní zástupci dodržují bezpečnostní pravidla (nesdělování přihlašovacích údajů, zabezpečení elektronických zařízení,...)
 • okamžitá kontrola osobních údajú, které škola eviduje, případná okamžitá jejich oprava v případě změny
 • evidence výslovných informovaných souhlasů se zpracováním osobních údajů žáků i zákonných zástupců
 • v případě naprosté nemožnosti přístupu k internetu lze ve škole zažádat o pravidelné (měsíční, týdenní ) výpisy z klasifikace žáka (pouze po předchozí domluvě s třídním učitelem/třídní učitelkou nebo vedením školy)
 • možnost propojení přístupu přes portál ŠKOLNÍ PROGRAM (lze propojit i portál o stravování www.strava.cz)
 • v budoucnosti plánován přechod na elektronickou třídní knihu, z počátku na 2. stupni (evidence absencí)

Přínos pro pedagogy

 • evidence hodnocení žáků s váhou známky s okamžitou zpětnou vazbou o průměru hodnocení
 • zápis známky všem žákům najednou (žáci nemohou zapomenout ŽK)
 • třídní učitelé mají přehled o výsledcích žáků své třídy (potřebné informace pro spolupráci se zákonnými zástupci, vedením školy, školním poradenským pracovištěm, školskými poradenskými pracovišti)
 • v budoucnu budou mít pedagogové okamžitý přehled o četnosti nepřítomnosti žáků na výuce

Přínos pro vedení školy

 • vedení školy má stálý přehled o průběžném hodnocení žáků - možnost konzultovat případnou speciální pomoc žákům ohrožených školním neúspěchem
 • možnost sledovat výsledky výchovně-vzdělávacího procesu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • možnost komunikovat se zákonnými zástupci prostřednictvím oddílu KOMENS (zprávy, nástěnky tříd nebo školy)
 • v budoucnu přístup k přehledu zameškaných hodin žáků (dlouhodobé či časté absence, přehled omluvenosti nepřítomnosti)