Základní škola Jana Amose Komenského

"Teď jsem, Pane můj Ježíši, vezmi mne sobě, tvůj chci býti a zůstávati na věky. Mluv služebníku svému a dej, ať poslouchám: pověz, co chceš, a dej, ať oblibuji: vzlož, coť se líbí, a dej, ať nesu: obrať mne, k čemu chceš, a dej, ať stačuji: poruč, co chceš, a co poručíš, dej: nechť jsem já ničímž, aby ty sám všecko byl."

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Zájmové útvary - školní rok 2020/2021

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

Dyslektická péče

 • Mgr. Ivana Chvostová
 • Mgr. Eva Kotšmídová

Anglický jazyk (1. a 2. ročník)

 • Mgr. Olga Vejvodová
 • Mgr. Vladěna Polívková

Sportovní hry (1. stupeň)

 • Mgr. Marcela Karbanová

Praktika z českého jazyka

 • Mgr. Jana Schmidová

Matematika hrou (doučování)

 • Mgr. Hana Šafaříková (6., 8., 9. ročník)

Chemie hrou (doučování)

 • Mgr. Petra Karešová (8. ročník)
 • Mgr. Petra Karešová (9. ročník)

Klub komunikace v cizím jazyce (AJ)

 • Mgr. Vladěna Polívková
 • Mgr. Eva Černá

Nepovinné předměty ... hrou (doučování), Klub komunikace v cizím jazyce (AJ), a kroužek Čtenářský klub jsou organizovány v rámci projektu Společné vzdělávání 2 na ZŠ JAK Blatná (Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha).

ZÁJMOVÉ ÚTVARY (organizovány v rámci ŠD)

Z důvodu vydaných opatření Ministerstvem školství a Ministerstem zdravotnictví jsou zájmové útvary organizované při školní družině pozastaveny. V případě změny organizace dle manuálu MŠMT mohou být znovu obnoveny.

Čtenářský klub

 • Bc. Jaroslava Rybová
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná