Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Partnerství v projektech

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko IV.

Povinná publicita - MAP IV.

Název dotačního programu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko IV.
Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008576
Zdroj financování: spolufinancováno EU
Program: Projekt navazuje na předchozí projekty MAP realizované na území Blatenska. Podporuje udržení spolupráce v oblasti plánování rozvoje vzdělávání.

Obědy pro jihočeské děti

Logo - Obědy pro jihočeské děti

¨
Název dotačního programu:Dotační program „Obědy pro jihočeské děti“
Zdroj financování:Operačního programu Zaměstnanost plus 2021-2027, priorita 4, specifický cíl 4.1.
Cílová skupina:děti/žáci/studenti ve věku 2 - 26 let
Předmět dotace:Podpora školního stravování žáků základních škol
Termín realizace:01. 09. 2023 - 31. 08. 2025

Podpora žáků na ZŠ JAK Blatná

Pubicita - plakát

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007975
Číslo a název programu 02 Operační program Jan Amos Komenský
Číslo a název prioritní osy 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I
Šablona Aktivity pro základní školy
1.II/10 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ
1.II/2 Školní speciální pedagog ZŠ
1.II/7Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
1.II/9Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
Šablona Aktivity pro školní družiny a školní kluby
1.V/1Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
1.V/3Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK
Termín realizace: 1. 3. 2023 - 31. 12. 2025

Plakát o realizaci projektu

Prevence digitální propasti

Logo - NPO

Národní plán obnovy – základní školy a gymnázia – učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

DIGITALIZUJEME ŠKOLURealizace investice NPO - komponenta 3.1
Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
Cíl č. 173: zakoupení IT zařízení do školního fonu mobillních digitálních zřízení po znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti)
Cílová skupina:žáci, kteří nemají potřebné domácí digitální vybavení (materiální podpora sociálně znevýhodněných).
Prevence digitální propasti - plakát

Digitální zařízení jsou k dispozici žákům

 1. k zapůjčení
 2. k využívání v žákovské knihovně
 3. na základě podnětu pedagogů v případě problémů, které výrazně ovlivňují vzdělávání žáka:
  • dlouhodobá nemoc
  • nařízená karanténa
  • distanční vzdělávání ze zdravotních (jiných) důvodů
  • úraz
  • další odůvodněné případy

Další informace na webové stránce: Možnosti zápůjčky digitální techniky.

Učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

Logo - NPO

Národní plán obnovy – základní školy a gymnázia – učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

DIGITALIZUJEME ŠKOLURealizace investice NPO - komponenta 3.1
Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
Cíl č. 174: zakoupení digitálních technologí a vybavení na podpru digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT
Cílová skupina:žáci, kteří pokročilou digitální učební pomůcku používají ve výuce pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí napříč vzdělávacími oblastmi podle revid. RVP.
Termín realizace: 1. 1. 2022 - 30. 6. 2022
Digitální pomůcky - plakát

Doučování žáků škol

Logo - NPO

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Číslo a název programu Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
3.2 NPO – Adaptace kapacity a zaměření školních programů
Podpořené osoby: žáci ohrožení neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezeční výuky ve školách během pandemie covid-19
Podporu poskytují: pedagogičtí pracovníci formou doučování mimo hlavní rozvrh
Termín realizace: 1. 1. 2023 - 30. 6. 2023
Doučování žáků škol - plakát

My v tom Jihočechy nenecháme - dotační program pro nízkopříjmové skupiny

Logo - Jihočeský kraj

Vážení rodiče, zastupitelstvo Jihočeského kraje na mimořádném zasedání schválilo dotační program pro nízkopříjmové skupiny "My v tom Jihočechy nenecháme". Hlavním cílem dotačního programu je podpora rozvoje a zachování školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje.

Na škole lze tento příspěvek čerpat na následující aktivity (úplata za školní družinu, úplata za školní stravování) za období 09/2022 – 01/2023. V pravidlech níže se můžete seznámit s podrobnými pravidly poskytování dotace, KDO a za JAKÝCH PODMÍNEK má na dotaci NÁROK:

Další informace k dotačnímu programu

Doučování žáků škol

Dotace Doučování

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Číslo a název programu Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Podpořené osoby: žáci ohrožení neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezeční výuky ve školách během pandemie covid-19
Podporu poskytují: pedagogičtí pracovníci formou doučování mimo hlavní rozvrh
Termín realizace: 1. 9. 2022 - 31. 12. 2022
Doučování žáků škol - plakát

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol - logo projektu

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Číslo a název programu Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Podpořené osoby: žáci ohrožení neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezeční výuky ve školách během pandemie covid-19
Podporu poskytují: pedagogičtí pracovníci formou doučování mimo hlavní rozvrh
Termín realizace: 1. 1. 2022 - 30. 06. 2022
Doučování žáků škol - plakát

Společné vzdělávání na ZŠ J. A. Komenského Blatná III.

Publicita Šablony III.

02_18_063 - Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022896
Číslo a název programu 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název prioritní osy 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Šablona Aktivity pro základní školy
3.II/10 Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce
3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
3.II/12Projektový den ve škole
3.II/13Projektový den mimo školu
Termín realizace: 1. 3. 2022 - 30. 06. 2023

Plakát o realizaci projektu

Společné vzdělávání na ZŠ JAK Blatná 2

02_18_063 - Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015938
Číslo a název programu 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název prioritní osy PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo a název investiční priority IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy
Šablona Aktivity pro základní školy
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin
2.II/8 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
2.II/17 Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce
2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2.II/19Projektový den ve škole
Šablona Aktivity pro školní družiny a školní kluby
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin
2.V/5 Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK
2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK - čtenářský klub
Termín realizace: 1. 9. 2019 - 31. 08. 2021 (z důvodu mimořádných opatření prodlouženo)

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko II

Logo OP VVV

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010653

Odkaz na informace o projektu

Logo MAS Blatensko

Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2019 (V. etapa)

Účel dotace: finanční podpora povinné výuky plavání na ZŠ (finanční prostředky na dopravu žáků na plaveckou výuku)
Termín realizace: 01. 09. - 31. 12. 2019
Částka: 13 920,- Kč

Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2019 (IV. etapa)

Účel dotace: finanční podpora povinné výuky plavání na ZŠ (finanční prostředky na dopravu žáků na plaveckou výuku)
Termín realizace: 01. 01. - 30. 06. 2019
Částka: 30 044,- Kč

Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2018 (III. etapa)

Účel dotace: finanční podpora povinné výuky plavání na ZŠ (finanční prostředky na dopravu žáků na plaveckou výuku)
Termín realizace: 1. 9. - 31. 12. 2018
Částka: 11 484,- Kč

Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2018 (II. etapa)

Účel dotace: finanční podpora povinné výuky plavání na ZŠ (finanční prostředky na dopravu žáků na plaveckou výuku)
Termín realizace: 01. 01. - 30. 06. 2018
Částka: 17 010,- Kč

Společné vzdělávání na ZŠ JAK Blatná

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002619
Číslo a název programu 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název prioritní osy 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo a název investiční priority 02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné
Číslo a název tematického cíle TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
Číslo a název specifického cíle02.3.68.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Šablona Aktivita
II/1.2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
II/1.1 Školní asistent - personální podpora ZŠ
II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Termín realizace: 1. 9. 2017 - 31. 08. 2018

Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2017 (I. etapa)

Účel dotace: finanční podpora povinné výuky plavání na ZŠ (finanční prostředky na dopravu žáků na plaveckou výuku)
Termín realizace: 1. 9. - 31. 12. 2017
Částka: 26 460,- Kč

Fandíme zdraví

Logo projektu Fandíme zdraví

Ve školním roce 2016/2017 jsme pilotní škola ověřující projekt zdravého životního stylu.

Zapojení do několika oblastí školního života:

 • Vedení škol - podklady pro další rozvoj, výměny zkušeností mezi zapojenými školami
 • Žáci - vzdělávací akce (přednášky), projektové dny
 • Pedagogičtí pracovníci - vzdělávání (workshopy), výukové materiály
 • Pracovníci stravovacího provozu - vzdělávání, poradenství
 • Rodiče - vzdělávací akce (workshopy, přednášky)
Podrobnější informace o projektu a aktivitách s ním spojených

Informace na portálu asociace Vím, co jím, která projekt Fandíme zdraví vyhlásila.

Podpora výuky anglického jazyka a čtenářských dílen na ZŠ J. A. Komenského Blatná

56. výzva OPVK

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1140

Klíčové aktivity:

 • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
 • Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
 • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.
Termín realizace: 1. 7. - 31. 12. 2015

Projekty podporující zdravé stravování dětí

Škola je zapojena do stravovacích projektů:

Podrobné informace najdete na oficiálních portálech a v sekci Informace pro rodiče.

Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ

Podpora rozvoje podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků ZŠ.
Žáci si zakládají a vedou své minipodniky, seznamují se právními i finančním náležitostmi vedení svého vlastního podnikání.
Zapojeny jsou skupiny dětí ze 7. ročníku pod vedením paní učitelek Petry Karešové a Martiny Peškové.

Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Poskytovatel podpory: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Termín: 8. 7. 2014 30. 6. 2015

Cílem projektu je systematicky rozvíjet spolupráci vědecko-výzkumných institucí, základních a středních škol, vysokých škol a vědecko-popularizačních institucí, rozvíjet zájem žáků ZŠ a SŠ o vědecko-výzkumnou činnost v oblasti přírodních věd a poskytnout školám nejen nejnovější poznatky z vědy a výzkumu, ale také způsoby, jak je atraktivně předat žákům a studentům při výuce.

Projekt realizuje Česká geologická služba.

Partnery projektu jsou Erudis, Centre for modern education, Muzeum Říčany, ZŠ Žacléř (okres Trutnov), ZŠ Říčany, 1. ZŠ Říčany, ZŠ Uničov.

Čtení pomáhá

Cílem projektu spojit radost ze čtení zajímavých knih s možností pomoci potřebným.

Na portálu ČTENÍ POMÁHÁ je žáků nabízen seznam krásných knih k přečtení. Po přečtení děti zodpoví na webových stránkách několik jendouchých otázek a získají virtuálních 50,- Kč, které potom mohou věnovat někomu, kdo čeká na jejich pomoc (na výcvik asistenčního psa, pomoc postiženému člověku, speciální pomůcky,...) .

Projekt je určen pouze pro žáky základních a středních škol.

Oficiální webový portál projektu ČTENÍ POMÁHÁ.

Zdraví do škol

Projekt je zaměřený na stravování ve školách - v bufetech, kantýnách a školních jídelnách. Prostřednictvím sítě certifikovaných výživových poradců po celé republice usiluje o trvalou změnu a zařazení zdravých potravin do nabídky stravovacích zařízení. Certifikovaní výživoví poradci ve školách poskytují přednášky na téma zdravá výživa a správné stravování a působí jako konzultanti pro děti i jejich rodiče. Smyslem programu je aktivní zapojení žáků do procesu přípravy svačin a jídel, které jsou poté zařazeny do nabídky kantýny či jídelníčku školních jídelen.
Spolek Zdraví do škol, z.s. je sdružení rodičů žáků, poradců výživy, nutričních terapeutů, dalších odborníků a podporovatelů zdravého životního stylu a vývoje dětí, mládeže i dospělých.
Kontakt na zapsaný spolek:
Zdraví do škol, z.s.
Sjednocení 632, Butovice
742 13 Studénka

Rekreační areál města Blatné - revitalizace zanedbaného areálu na občanskou připravenost

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obc

Oblast podpory 2.2 – Rozvojové projekty spádových center

Podrobnosti o projektu lze nalézt na webových stránkách:

Popis projektu: odkaz na oficiální dokument

Objevy čekají na tebe

Zlepšení podmnek pro implementaci inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na ZŠ - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, SSŠ České Budějovice.

Projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.1.077/2.3.00/25.0010

Garant projektu: Mgr. Petra Karešová

Ve školním roce 2013/2014 se škola zavázala k provozování nepovinného přírodovědného klubu (kroužku), který vede paní učitelka Petra Karešová. Členové kroužku si budou osvojovat základy vědecko-výzkumné práce v oblasti přírodních věd. Obsah je tematicky zaměřen na oblasti zahrnující zejména výzkum neživé přírody (podzemní vody, nerostné suroviny, horniny, ochrana životních prostřední, mapování, paleontologie,...).

Smluvním partnerem budou pro zapojené školy pořádány soutěže, exkurze a další akce související s projektem.

Zlepšení podmínek pro implementaci inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na ZŠ

Projekt realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Spolupráce s Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediskem o služeb škkolám

Garant: Mgr. Martina Pešková

Předmět projektu:

 • využívání moderní měřící techniky v hodinách přírodovědných předmětů - fyziky, chemie, přírodopisu
 • zpracování výsledků měření
 • praktické úlohy z běžného i odborného života

Včelařství jako součást environmentální výchovy

Vzdělávací projekt o včelařství spojený s praktickými činnostmi (výroba vánočních dekorací z pláství, exkurze do včelína,...) - Apicentrum vzdělávání V. Jakše Protivín.