Základní škola Jana Amose Komenského

"Teď jsem, Pane můj Ježíši, vezmi mne sobě, tvůj chci býti a zůstávati na věky. Mluv služebníku svému a dej, ať poslouchám: pověz, co chceš, a dej, ať oblibuji: vzlož, coť se líbí, a dej, ať nesu: obrať mne, k čemu chceš, a dej, ať stačuji: poruč, co chceš, a co poručíš, dej: nechť jsem já ničímž, aby ty sám všecko byl."

Jan Amos Komenský

Zápis do 1. ročníku

Termíny zápisu:

 • pátek 5. 4. 2019 od 14:00 do 17:00 hodin
 • sobota 6. 4. 2019 od 9:00 do 11:00 hodin

Předcházející akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

 • Prvňáčkem na zkoušku - Mateřská škola Šilhova (5. února 2019), Mateřská škola Vrchlického (8. února 2019)
  • připravený program v 1. třídách
  • soutěžní program s odměnami v tělocvičně pod patronací žáků 8. ročníku
 • Půjdem spolu do pohádky - 21. 03. 2019 (od 15:00 hodin) - program pro rodiče i budoucí prvňáčky
  • pro rodiče
   • informativní schůzka k zápisu - informace podají:
    • ředitelka školy - o provozu školy
    • třídní učitelky budoucích 1. tříd - o průběhu výuky, školních pomůckách, ukázka učebnic a pracovních sešitů
    • pracovnice školního poradenského pracoviště - o nabízených službách
   • prohlídka školy
  • pro děti
   • soutěže a hry
   • výtvarná dílna
   • promítání pohádek
   • program připravený pod patronací žáků 5. a 9. ročníku

Co by měl budoucí prvňáček zvládnout?

 • Měl by mít zažité základní hygienické návyky (hygiena před jídlem, po použití toalety, používání kapesníku,...).
 • Měl by se o sebe umět samostatně postarat (oblékání, obouvání, zavazování tkaničky, základní příprava věcí, úklid věcí ve třídě a v šatně, samostatnost při jídle, ...).
 • Měl by mít vyhraněnou pravo-levou orientaci ruky.
 • DESATERO BUDOUCÍHO ŠKOLÁKA

Co by měl budoucí prvňáček umět? - V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ PODMÍNKOU PRO PŘÍJETÍ DO 1. TŘÍDY (Zápis nejsou přijímací zkoušky!)

 • rozeznávat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
 • pojmenovávat základní barvy
 • vyjmenovat čísla od 1 do 10
 • počítat věci do 5
 • pokud dítě projevuje zájem o písmena a číslice -

  nebránit, ale určitě NENUTIT => NAUČIT PÍSMENA A ČÍSLICE JE ÚKOLEM ŠKOLY

Vlastní zápis do 1. ročníku

Další základní informace naleznete v dokumentu: "Sdělení o zápisu".

K zápisu přijdou děti s aspoň jedním zákonným zástupcem.

Zákonní zástupci jsou povinni předložit následující doklady:

 • občanský průkaz jednoho zákonného zástupce
 • rodný list dítěte

Spádové oblasti ve "Sdělení o zápisu" jsou informativní. Zákonní zástupci se sami rozhodnou, kterou základní školu bude jejich dítě navštěvovat - na tuto školu přijdou k zápisu (jen u zápisu nahlásí spádovou školu).

Všichni rodiče odevzdají či vyplní na místě:

 • Dotazník pro rodiče (k dispozici v některých mateřských školách)
 • Žádost o přijetí na školu (k dispozici v některých mateřských školách)

Dokumenty je možné stáhnout ze sekce Informace pro rodiče/Dokumenty ke stažení

Rodiče si odnesou:

 • seznam pomůcek do 1. třídy
 • identifikační číslo svého dítěte

Odklad povinné školní docházky

Zákonní zástupci jsou povinni přivést dítě k zápisu, i když budou žádat o odklad povinné školní docházky. Ve škole pak získají žádost o odklad, ke které musí doložit 2 posudky: posudek příslušného poradenského zařízení (zprávu z pedagogicko – psychologické poradny) a posudek odborného lékaře či klinického psychologa. Na základě těchto dokumentů ředitelka školy rozhodne o povolení odkladu školní docházky. Podklady je dobré dodat škole v den zápisu dítěte.

Pokud zákonní zástupci nemají ještě dokumenty pro doložení odkladu vyřízeny, jsou povinni odevzdat při zápisu aspoň žádost o odklad, aby nebyla porušena lhůta pro podání žádosti o odklad.

Žádost si zákonní zástupci mohou vyzvednout a vyplnit u zápisu nebo si ji mohou přinést již vyplněnou k zápisu. Možnost stažení dokumentu je v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Předčasné zařazení do 1. ročníku

Pokud se zákonní zástupci dítěte rozhodnou pro předčasné zařazení, přivedou též dítě k zápisu. Následně musí doložit tyto dokumenty:

 • děti narozené od 1. září 2013 do 31. prosince 2013 - doporučení školského poradenského zařízení
 • od 1. ledna 2014 do 30. června 2014 - doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte

Dle novely školského zákona se výsledky přijímání dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020 sdělují oficiálním vyvěšením seznamu identifikačních kódů zapsaných dětí, které byly přijaty na naši školu. Škola je povinna tento seznam umístit na webové stránky školy a na veřejně přístupné místo školy (vývěsní tabule na vstupních dveřích školy).

Seznam přijatých dětí do 1. ročníku

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná