Základní škola Jana Amose Komenského

"Jestliže totiž všichni byli stvořeni podle vzoru téhož obrazu Božího, samou přirozeností lidskou vědí, chtějí a mohou totéž a týmž způsobem. Jakkoli nyní (kdy pádem do hříchů si přivodili závrať, zbláznili se marnostmi a zapletli se do neslušností) nevědí, že vědí, co vědí, že chtějí, co chtějí, že mohou, co mohou, protože toho nedbají."

Jan Amos Komenský

Přihlášky na SŠ

Informace pro žáky 9. ročníků (5. a 7. ročníků - pro víceletá gymnázia)


Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky - do konce února?

 • Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (Informace na www.atlasskolstvi.cz, www.uiv.cz, www.nuov.cz, www.msmt.cz), zvážit svoje možnosti.
 • Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol
 • Poradit se s výchovným poradcem
 • Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala
  • ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek do 31. ledna
 • Obstarat si 1 - 2 přihlášky - v ZŠ (nahlásit střední školu nebo střední odborné učiliště, vybraný obor) => přihlášku škola vydá na základě všech potřebných informací
 • nechat si potvrdit lékařský posudek na školy a učiliště, které potvrzení požadují
 • pokud se na obor konají přijímací zkoušky, vyplnit jejich termíny na přihlášky
 • Odevzdat přihlášky střední škole (přijímací řízení s talentovou zkouškou) - do 30. listopadu
 • Odevzdat přihlášky střední škole (přijímací řízení bez talentové zkoušky) - do konce února
 • Vyzvednout si v základní škole zápisový lístek - v průběhu března (lístek bude vydán pouze do rukou zákonného zástupce po předložení jeho občanského průkazu)

Co dělat do doby přijímacích zkoušek?

 • Škola pořádá přijímací zkoušky:
  • od 12. dubna do 28. dubna (obory s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky, s výjimkou oboru gymnázium se sportovní přípravou) - jednotné i školní přijímací zkoušky, konkrétní dny stanovuje MŠMT.
   • 1. termín:
    • 12. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
    • 15. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
   • 2. termín:
    • 16. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
    • 17. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
   • Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání na tyto dny:
    • 1. termín: 13. května 2019, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín
    • 2. termín: 14. května 2019, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín
  • Očekávat pozvání na přijímací zkoušku, má přijít nejpozději 14 dní před určeným termínem zkoušky (nebo informaci, že na základě kritérií se jí nemusím zúčastnit).
  • V případě, že se termíny dvou zkoušek shodují, rozhodnout se pro obor, který se mi zdá lepší.
  • Nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky zúčastnit, omluvit se nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávat sdělení náhradního termínu.

  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo pro žáky, uchazeče o přijetí do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, užitečné informace ke konání jednotných přijímacích testů v daném školním roce. Informační materiál je ke stažení na odkazu uvedeném níže a rovněž na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese www.cermat.cz v záložce Jednotná přijímací zkouška 2019. Na zmíněných webových stránkách jsou uvedeny i další informace, které jsou pro žáky a jejich rodiče zajisté užitečné.


 • Škola nepořádá přijímací zkoušky
  • Od března neprodleně vyhledávat seznam přijatých uchazečů o studium daného oboru na webových stránkách školy či učiliště nebo na veřejně přístupném místě školy. Při nepřijetí očekávat rozhodnutí o nepřijetí (může přijít kdykoliv do 30. dubna).
  • Škola nerozesílá rozhodnutí o přijetí uchazeče - pouze jej vyvěšuje po dobu 15 dní na veřejně přístupném místě školy nebo na svých webových stránkách.

Co dělat po přijímacích zkouškách - pro zjištění přijetí/nepřijetí do oboru vzdělávání?

 • Hledat neprodleně na webových stránkách školy nebo na veřejně přístupném místě školy, zda je uchazeč přijat (škola od letošního roku nerozesílá rozhodnutí o přijetí).
 • V případě nepřijetí očekávat rozhodnutí o nepřijetí - do 3 pracovních dnů po ukončení zkoušky (nebo dříve, pokud nebyla zkouška podmínkou přijetí).
 • V případě přijetí
  • Do 10 pracovních dnů od data zveřejnění seznamu přijatých uchazečů zaslat řediteli SŠ zápisový lístek.
  • Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.
 • V případě nepřijetí
  • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí.
  • Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
  • Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti ve 2. kole na webových stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy.

Několik zásadních rozdílů mezi předchozím a současným přijímacím řízením na střední školu.

 • V prvním kole se může uchazeč přihlásit až na 2 obory vzdělání.
 • Přihláška se podává přímo střední škole/školám, kam se uchazeč hlásí.
  Kritéria pro přijetí vyhlašuje ředitel SŠ do konce ledna.
  Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí škola,
  • škola rozesílá jen rozhodnutí o nepřijetí, informace o přijetí na školu je možné zjistit na webových stránkách školy či učiliště
  • která vypisuje přijímací zkoušky, zasílá rozhodnutí o nepřijetí do 3 pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky
 • Přijetí je třeba potvrdit do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy
  • zápisový lístek uchazeč ze základní školy obdrží v základní škole
  • zápisový lístek lze přesunout na jinou školu pouze v případě přijetí na odvolání a to pouze jedenkrát
 • Zkrácené termíny řízení, např.
  • rozhodnutí o nepřijetí je uloženo na poště 5 pracovních (7 kalendářních) dní, pak je považováno za doručené
  • v případě, že se chce uchazeč odvolat proti nepřijetí, je nutné podat odvolání řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná