Základní škola Jana Amose Komenského

"Tělo nechť každodenní své hýbání má."

Jan Amos Komenský

Přihlášky na SŠ

Informace pro žáky 9. ročníků (5. a 7. ročníků - pro víceletá gymnázia)


Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky - do 1. března?

 • Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (Informace na www.atlasskolstvi.cz, www.uiv.cz, www.nuov.cz, www.msmt.cz), zvážit svoje možnosti.
 • Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol
 • Poradit se s výchovným poradcem
 • Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala
  • ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek do 31. ledna
 • Obstarat si 1 - 2 přihlásky - v ZŠ (nahlásit střední školu nebo střední odborné učiliště, vybraný obor) => přihlášku škola vydá na základě všech potřebných informací
 • nechat si potvrdit lékařský posudek na školy a učiliště, které potvrzení požadují
 • pokud se na obor konají přijímací zkoušky, vyplnit jejich termíny na přihlášky
 • Odevzdat přihlášky střední škole (přijímací řízení s talentovou zkouškou) - do 30. listopadu
 • Odevzdat přihlášky střední škole (přijímací řízení bez talentové zkoušky) - do 1. března
 • Vyzvednout si v základní škole zápisový lístek - do 15. března (lístek bude vydán pouze do rukou zákonného zástupcen po předložení jeho občanského průkazu)

Co dělat do doby přijímacích zkoušek - do 22. dubna?

 • Škola pořádá přijímací zkoušky:
  • od 22. dubna do 30. dubna (obory bez maturitní zkoušky) - školní přijímací zkoušky, konkrétní dny stanoví ředitel školy
  • od 12. dubna do 28. dubna (obory s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky, s výjimkou oboru gymnázium se spotovní přípravou) - jednotné i školní přijímací zkoušky, konkrétní dny stanovuje MŠMT.
   • 1. termín:
    • 12. dubna 2017 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
    • 18. dubna 2017 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
   • 2. termín:
    • 19. dubna 2017 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
    • 20. dubna 2017 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
   • Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání na tyto dny:
    • 1. termín: 11. května 2017, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín
    • "
    • 2. termín: 12. května 2017, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín
  • Očekávat pozvání na přijímací zkoušku, má přijít nejpozději 14 dní před určeným termínem zkoušky (nebo informaci, že na základě kritérií se jí nemusím zúčastnit).
  • V případě, že se termíny dvou zkoušek shodují, rozhodnout se pro obor, který se mi zdá lepší.
  • Nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky zúčastnit, omluvit se nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávat sdělení náhradního termínu.

  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo pro žáky, uchazeče o přijetí do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, užitečné informace ke konání jednotných přijímacích testů ve školním roce 2016/2017. Informační materiál je ke stažení na odkazu uvedeném níže a rovněž na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese www.cermat.cz v záložce Jednotná přijímací zkouška 2017. Na zmíněných webových stránkách jsou uvedeny i další informace, které jsou pro žáky a jejich rodiče zajisté užitečné.

  Informace ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2017 - ke stažení ve formátu PDF.


 • Škola nepořádá přijímací zkoušky
  • V termínu 22. dubna - 30. dubna neprodleně vyhledávat seznam přijatých uchazečů o studium daného oboru na webových stránkách školy či učiliště nebo na veřejně přístupném místě školy. Při nepřijetí očekávat rozhodnutí o nepřijetí (může přijít kdykoliv od 22. dubna do 30. dubna).
  • Škola nerozesílá rozhodnutí o přijetí uchazeče - pouze jej vyvěšuje po dobu 15 dní na veřejně přístupném místě školy nebo na svých webových stránkách.

Co dělat po přijímacích zkouškách - pro zjištění přijetí/nepřijetí do oboru vyzdělávání?

 • Hledat neprodleně na webových stránkách školy nebo na veřejně přístupném místě školy, zda je uchazeč přijat (škola od letošního roku nerozesílá rozhodnutí o přijetí).
 • V případě nepřijetí očekávat rozhodnutí o nepřijetí - do 3 pracovních dnů po ukončení zkoušky (nebo dříve, pokud nebyla zkouška podmínkou přijetí).
 • V případě přijetí
  • Do 10 pracovních dnů od data zveřejnění seznamu přijatých uchazečů zaslat řediteli SŠ zápisový lístek.
  • Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.
 • V případě nepřijetí
  • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí.
  • Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
  • Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho napodal), podívat se na další možnosti ve 2. kole na webových stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy.

Několik zásadních rozdílů mezi předchozím a současným přijímacím řízením na střední školu.

 • V prvním kole se může uchazeč přihlásit až na 2 obory vzdělání.
 • Přihláška se podává přímo střední škole/školám, kam se uchazeč hlásí.
  Kritéria pro přijetí vyhlašuje ředitel SŠ do konce ledna.
  Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí škola,
  • škola rozesílá jen rozhodnutí o nepřijetí, informace o přijetí na školu je možné zjistit na webových stránkách školy či učiliště
   • od 22. dubna do 30. dubna
   • která vypisuje přijímací zkoušky, zasílá rozhodnutí o nepřijetí do 3 pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky (v období 22. dubna - 30. dubna)
  • Přijetí je třeba potvrdit do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy
   • zápisový lístek uchazeč ze základní školy obdrží v základní škole
   • zápisový lístek lze přesunout na jinou školu pouze v případě přijetí na odvolání a to pouze jedenkrát
  • Zkrácené termíny řízení, např.
   • rozhodnutí o nepřijetí je uloženo na poště 5 pracovních (7 kalendářních) dní, pak je považováno za doručené
   • v případě, že se chce uchazeč odvolat proti nepřijetí, je nutné podat odvolání řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná