Základní škola Jana Amose Komenského

"Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu."

Jan Amos Komenský

Přihlášky na SŠ

Informace pro žáky 9. ročníků (5. a 7. ročníků - pro víceletá gymnázia)

Přijímací zkoušky: Jak to letos bude?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity to pak budou tři týdny.

Pokud návrh dnes schválí vláda, pošle jej ministerstvo školství k projednání Poslanecké sněmovně v nejbližším možném termínu. Je pravděpodobné, že se jím poslanci budou zabývat již zítra,“ říká ministr školství Robert Plaga. „Uvědomuji si, jak je současná situace psychicky náročná pro žáky, jejich rodiče i pedagogy škol. Předložené řešení jsme zpracovali po důkladném zvážení všech okolností a různých možných variant řešení s tím, že za nejdůležitější v tuto chvíli považuji uklidnit žáky a vrátit jim nezbytný klid na přípravu – jak na přijímací, tak závěrečné i maturitní zkoušky,“ dodává ministr Plaga.

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Důvodem předložení zákona ze strany MŠMT je řešení mimořádné situace vzniklé v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve školách v souvislosti s koronavirovou nákazou a následným vyhlášením nouzového stavu v České republice. Účinnost tohoto zákona bude časově omezena pouze na tento školní rok.

Citace z portálu MŠMT

O tom, jak mohou žáci a jejich učitelé mohou při přípravě na maturitní zkoušku z domova, využít webové stránky Cermatu, se lze dočíst zde.

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky - do konce listopadu (obory s talentovou zkouškou) nebo do konce února? (obory bez talentové zkoušky)

 • Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (Informace na www.atlasskolstvi.cz, www.uiv.cz, www.nuov.cz, www.msmt.cz), zvážit svoje možnosti.
 • Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol
 • Poradit se s výchovným poradcem
 • Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala
  • ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek do 31. ledna
 • Obstarat si 1 - 2 přihlášky - v ZŠ (nahlásit střední školu nebo střední odborné učiliště, vybraný obor) => přihlášku škola vydá na základě všech potřebných informací
 • nechat si potvrdit lékařský posudek na školy a učiliště, které potvrzení požadují
 • pokud se na obor konají přijímací zkoušky, vyplnit jejich termíny na přihlášky
 • Odevzdat přihlášky střední škole (přijímací řízení s talentovou zkouškou) - do 30. listopadu
 • Odevzdat přihlášky střední škole (přijímací řízení bez talentové zkoušky) - do konce února
 • Vyzvednout si v základní škole zápisový lístek - v průběhu března (lístek bude vydán pouze do rukou zákonného zástupce po předložení jeho občanského průkazu)

Co dělat do doby přijímacích zkoušek?

 • Škola pořádá přijímací zkoušky:
  • od 2. ledna do 15. února (obory středního vzdělávání s talentovou zkouškou, obor gymnázium se sportovní přípravou)
  • od 15. ledna do 30. ledna (obory vzdělávání s konzervatořích)
  • od 12. dubna do 28. dubna (obory s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky, s výjimkou oboru gymnázium se sportovní přípravou) - jednotné i školní přijímací zkoušky, konkrétní dny stanovuje MŠMT.
  • Očekávat pozvání na přijímací zkoušku, má přijít nejpozději 14 dní před určeným termínem zkoušky (nebo informaci, že na základě kritérií se jí nemusím zúčastnit).
  • V případě, že se termíny dvou zkoušek shodují, rozhodnout se pro obor, který se mi zdá lepší.
  • Nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky zúčastnit, omluvit se nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávat sdělení náhradního termínu.

  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo pro žáky, uchazeče o přijetí do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, užitečné informace ke konání jednotných přijímacích testů v daném školním roce. Informační materiál je ke stažení na odkazu uvedeném níže a rovněž na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese www.cermat.cz v záložce Jednotná přijímací zkouška 2019. Na zmíněných webových stránkách jsou uvedeny i další informace, které jsou pro žáky a jejich rodiče zajisté užitečné.


 • Škola nepořádá přijímací zkoušky
  • Od března neprodleně vyhledávat seznam přijatých uchazečů o studium daného oboru na webových stránkách školy či učiliště nebo na veřejně přístupném místě školy. Při nepřijetí očekávat rozhodnutí o nepřijetí (může přijít kdykoliv do 30. dubna).
  • Škola nerozesílá rozhodnutí o přijetí uchazeče - pouze jej vyvěšuje po dobu 15 dní na veřejně přístupném místě školy nebo na svých webových stránkách.

Co dělat po přijímacích zkouškách - pro zjištění přijetí/nepřijetí do oboru vzdělávání?

 • Hledat neprodleně na webových stránkách školy nebo na veřejně přístupném místě školy, zda je uchazeč přijat (škola od letošního roku nerozesílá rozhodnutí o přijetí).
 • V případě nepřijetí očekávat rozhodnutí o nepřijetí - do 3 pracovních dnů po ukončení zkoušky (nebo dříve, pokud nebyla zkouška podmínkou přijetí).
 • V případě přijetí
  • Do 10 pracovních dnů od data zveřejnění seznamu přijatých uchazečů zaslat řediteli SŠ zápisový lístek.
  • Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.
 • V případě nepřijetí
  • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí.
  • Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
  • Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti ve 2. kole na webových stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy.

Několik zásadních rozdílů mezi předchozím a současným přijímacím řízením na střední školu.

 • V prvním kole se může uchazeč přihlásit až na 2 obory vzdělání.
 • Přihláška se podává přímo střední škole/školám, kam se uchazeč hlásí.
  Kritéria pro přijetí vyhlašuje ředitel SŠ do konce ledna.
  Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí škola,
  • škola rozesílá jen rozhodnutí o nepřijetí, informace o přijetí na školu je možné zjistit na webových stránkách školy či učiliště
  • která vypisuje přijímací zkoušky, zasílá rozhodnutí o nepřijetí do 3 pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky
 • Přijetí je třeba potvrdit do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy
  • zápisový lístek uchazeč ze základní školy obdrží v základní škole
  • zápisový lístek lze přesunout na jinou školu pouze v případě přijetí na odvolání a to pouze jedenkrát
 • Zkrácené termíny řízení, např.
  • rozhodnutí o nepřijetí je uloženo na poště 5 pracovních (7 kalendářních) dní, pak je považováno za doručené
  • v případě, že se chce uchazeč odvolat proti nepřijetí, je nutné podat odvolání řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná