Základní škola Jana Amose Komenského

"Teď jsem, Pane můj Ježíši, vezmi mne sobě, tvůj chci býti a zůstávati na věky. Mluv služebníku svému a dej, ať poslouchám: pověz, co chceš, a dej, ať oblibuji: vzlož, coť se líbí, a dej, ať nesu: obrať mne, k čemu chceš, a dej, ať stačuji: poruč, co chceš, a co poručíš, dej: nechť jsem já ničímž, aby ty sám všecko byl."

Jan Amos Komenský

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení na jednotlivých stupních a v předmětech

Učitelé/ky naší školy nastavili společná kritéria hodnocení žáků v jednotlivých předmětech, s nimiž byli seznámeni zákonní zástupci žáků na třídní schůzce na začátku roku (popř. na individuálních konzultacích s třídními učiteli/kami) a žáci na začátku školního roku.

Dle těchto kritérií budou žáci hodnoceni při výsledné klasifikaci na konci každého pololetí.

Výsledná známka žáka nevychází pouze z hodnoty váženého průměru. Do známky se započítávají i další informace, které vyučující sledují v průběhu celého pololetí (ochota k plnění úkolů, připravenost na vyučování, aktivita při výuce, práce navíc, zájem o předmět, plnění domácích úkolů, apod.).

1. stupeň

Kritéria jsou nastavena v následujících oblastech. Pod názvem oblasti najdete nastavená kritéria vyučujících dané předměty.

Kritéria hodnocení v českém jazyce na 1. stupni

Kritéria hodnocení v matematice na 1. stupni

Kritéria hodnocení ve vlastivědě a přírodovědě na 1. stupni

2. stupeň

Kritéria jsou nastavena v následujících oblastech. Pod názvem oblasti najdete nastavená kritéria vyučujících dané předměty.

Kritéria hodnocení v českém jazyce na 2. stupni

Kritéria hodnocení v matematice na 2. stupni

Kritéria hodnocení ve fyzice, přírodopise, zeměpise, dějepise a chemii na 2. stupni

1. i 2. stupeň

Kritéria jsou nastavena v následujících oblastech. Pod názvem oblasti najdete nastavená kritéria vyučujících dané předměty.

Kritéria hodnocení v cizím jazyce

Kritéria hodnocení v informatice

Kritéria hodnocení ve výchovných předmětech

Kritéria hodnocení ve výchovných předmětech nejsou společně nastavena a odpovídají pravidlům hodnocení. Jakékoliv nejasnosti může zákonný zástupce konzultovat s daným vyučujícím v rámci nastavených konzultačních hodin, popř. sjednáním si mimořádného termínu osobní konzultace.

Termíny konzultačních hodin jsou zveřejněny v sekci Zaměstnanci

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná