Základní škola Jana Amose Komenského

"Kdykoli se přimísí nějaké nařizování, naše mysl hned cítí odpor a odvrací se."

Jan Amos Komenský

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení na jednotlivých stupních a v předmětech

Učitelé/ky naší školy nastavili společná kritéria hodnocení žáků v jednotlivých předmětech, s nimiž byli seznámeni zákonní zástupci žáků na třídní schůzce na začátku roku (popř. na individuálních konzultacích s třídními učiteli/kami) a žáci na začátku školního roku.

Dle těchto kritérií budou žáci hodnoceni při výsledné klasifikaci na konci každého pololetí.

1. stupeň

Kritéria jsou nastavena v následujících oblastech. Pod názvem oblasti najdete nastavená kritéria vyučujících dané předměty.

Kritéria hodnocení v českém jazyce na 1. stupni

Kritéria hodnocení v matematice na 1. stupni

Kritéria hodnocení ve vlastivědě a přírodovědě na 1. stupni

1. i 2. stupeň

Kritéria jsou nastavena v následujících oblastech. Pod názvem oblasti najdete nastavená kritéria vyučujících dané předměty.

Kritéria hodnocení v informatice

Kritéria hodnocení ve výchovných předmětech

Kritéria hodnocení ve výchovných předmětech nejsou společně nastavena a odpovídají pravidlům hodnocení. Jakékoliv nejasnosti může zákonný zástupce konzultovat s daným vyučujícím v rámci nastavených konzultačních hodin, popř. sjednáním si mimořádného termínu osobní konzultace

Termíny konzultačních hodin jsou zveřejněny v sekci Zaměstnanci

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná