Základní škola Jana Amose Komenského

"Nedopusť, aby ti zlí zabraňovali jednat dobře. Chválou jejich musíš pohrdat, utrhání jejich si nevšímat. Chtěj býti zlými spíše nenáviděn, nežli uctíván."

Jan Amos Komenský

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení na jednotlivých stupních a v předmětech

Učitelé/ky naší školy nastavili společná kritéria hodnocení žáků v jednotlivých předmětech, s nimiž byli seznámeni zákonní zástupci žáků na třídní schůzce na začátku roku (popř. na individuálních konzultacích s třídními učiteli/kami) a žáci na začátku školního roku.

Dle těchto kritérií budou žáci hodnoceni při výsledné klasifikaci na konci každého pololetí.

Výsledná známka žáka nevychází pouze z hodnoty váženého průměru. Do známky se započítávají i další informace, které vyučující sledují v průběhu celého pololetí (ochota k plnění úkolů, připravenost na vyučování, aktivita při výuce, práce navíc, zájem o předmět, plnění domácích úkolů, apod.).

1. stupeň

Kritéria jsou nastavena v následujících oblastech. Pod názvem oblasti najdete nastavená kritéria vyučujících dané předměty.

Kritéria hodnocení v českém jazyce na 1. stupni

Kritéria hodnocení v matematice na 1. stupni

Kritéria hodnocení ve vlastivědě a přírodovědě na 1. stupni

2. stupeň

Kritéria jsou nastavena v následujících oblastech. Pod názvem oblasti najdete nastavená kritéria vyučujících dané předměty.

Kritéria hodnocení v českém jazyce na 2. stupni

Kritéria hodnocení v matematice na 2. stupni

Kritéria hodnocení ve fyzice, přírodopise, zeměpise, dějepise a chemii na 2. stupni

1. i 2. stupeň

Kritéria jsou nastavena v následujících oblastech. Pod názvem oblasti najdete nastavená kritéria vyučujících dané předměty.

Kritéria hodnocení v cizím jazyce

Kritéria hodnocení v informatice

Kritéria hodnocení ve výchovných předmětech

Kritéria hodnocení ve výchovných předmětech nejsou společně nastavena a odpovídají pravidlům hodnocení. Jakékoliv nejasnosti může zákonný zástupce konzultovat s daným vyučujícím v rámci nastavených konzultačních hodin, popř. sjednáním si mimořádného termínu osobní konzultace.

Termíny konzultačních hodin jsou zveřejněny v sekci Zaměstnanci

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná