Základní škola Jana Amose Komenského

"Teď jsem, Pane můj Ježíši, vezmi mne sobě, tvůj chci býti a zůstávati na věky. Mluv služebníku svému a dej, ať poslouchám: pověz, co chceš, a dej, ať oblibuji: vzlož, coť se líbí, a dej, ať nesu: obrať mne, k čemu chceš, a dej, ať stačuji: poruč, co chceš, a co poručíš, dej: nechť jsem já ničímž, aby ty sám všecko byl."

Jan Amos Komenský

Plán práce na školní rok 2018/2019

Obsah

  • Učební dokumenty
  • Oblast spolupráce s rodiči
  • Oblast materiálních zabezpečení a oprav ve škole
  • Kultura a sport
  • Oblast vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Pravidla vzájemné informovanosti
  • Soutěže a olympiády
  • Další aktivity
  • Exkurze, výlety
  • Pomůcky, správci kabinetů
Vypracovala: Mgr. Jana Krapsová

Plán školních akcí na školní rok 2018/2019

Přehled naplánovaných akcí jednotlivých tříd

Plán výchovného poradenství pro rok 2018/2019

Vypracovaly: Marie Vanduchová, Marcela Srbová, výchovné poradkyně

Minimální preventivní program pro školní rok 2018/2019

Vypracovala: Mgr. Dana Princová, školní metodik prevence

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro rok 2018/2019

Vypracovala: Mgr. Jana Krapsová

Plán školní družiny pro rok 2018/2019

Vypracovala: Bc. Kamila Mašková, vedoucí vychovatelka ŠD

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná