Základní škola Jana Amose Komenského

"S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole."

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Informace k výskytu nového koronaviru

Organizace výuky dle opatření platných od 4. ledna 2021

Organizace výuky dle opatření platných od 30. listopadu 2020

Grafika - 30/11/2020

Společná pravidla pro všechny přítomné osoby ve škole: Všichni žáci, pracovníci školy či další osoby jsou povinni nosit ve všech prostorách školy a po celou dobu pobytu ve škole roušky – samozřejmě mimo dobu konzumace jídla!!! Doporučujeme mít s sebou 2 náhradní roušky v sáčku (nutná výměna po uplynutí doby použitelnosti).
Z důvodu doporučeného zvýšeného větrání učeben prosíme, aby byli žáci vybaveni vrstveným oblečením (ochrana před prochladnutím a následným nachlazením).

Pravidla provozu 1. stupně:

Žáci všech tříd 1. stupně se vracejí k prezenční výuce dle rozvrhu platného od září 2020 za dodržování dlouhodobých protiepidemiologických opatření. Pouze není dovolen zpěv a sportovní aktivity při výuce.

Provoz školní družiny se bude řídit zářijovým režimem. Žáci přicházející do ranní školní družiny budou rozděleni do stejných skupin jako pro odpolední režim. Osoby, které si budou žáky z odpolední školní družiny vyzvedávat, postupují následovně (vstoupí hlavním vchodem, osobně se ohlásí vychovatelce a pak vyčkají příchodu svého dítěte před budovou školy).

Žáci vstupují do budovy školy hlavním vchodem, bez otálení si odloží v šatnách a přesunou se do družinové místnosti v případě ranní družiny nebo do kmenové třídy.

Pravidla provozu 2. stupně:

Třídy 2. stupně budou rozděleny na rotační způsob výuky dle následujícího rozpisu (střídání prezenční a distanční výuky po týdnu):

Třídy Od 30. listopadu
IX. A, B Pouze prezenční výuka dle upraveného rozvrhu
VI. A, B, VIII.A, B Rotační týdenní systém
počínající týdnem prezenční výuky dle upravených rozvrhů
VII. A, B, C Rotační týdenní systém
počínající týdnem distanční výuky dle online rozvrhů platných od 30. 11. 2020

Žáci přítomní ve škole budou vyučováni dle rozvrhu za dodržení protiepidemiologických opatření s následnými úpravami (z důvodu povinnosti omezit kontakty mezi třídními kolektivy, popř. s dalšími osobami či prostředími):

 • Do odvolání nebude výuka v následujících předmětech a třídách vedena prezenčně a bude probíhat vždy distančním způsobem (nezáleží na rotování tříd, žáci budou odcházet domů, úkoly jim budou zadávány přes Google Učebnu)
  • tělesná výchova – celý 2. stupeň
  • pracovní činnosti při SOU Blatná
  • pracovní výchova v 7. ročníku
 • Na základě opatření je zakázán zpěv při výuce.
 • Na základě zákazu sportovních aktivit při výuce jsou zrušeny sportovní hry na 1. stupni

Žáci přicházející do ranní družiny vstupují do budovy školy hlavním vchodem, ostatní využijí vchod u tělocvičny přes školní dvůr. Bez otálení si odloží v šatnách a přesunou se do družinové místnosti v případě ranní družiny nebo do kmenové třídy.

Žáci na distanční výuce budou pracovat přes prostředí Google Učebna dle pokynů jednotlivých vyučujících. Online výuka dále bude probíhat dle rozvrhů zveřejněných na webových stránkách školy (drobné úpravy nastaly u tříd VIII. B, VI. A, VIII. A – s platností od 30. 11.).

V případě nedostatečného technického vybavení je možné individuální zapůjčení techniky po předchozí domluvě ve škole.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY – DISTANČNÍ VÝUKA JE DLE ŠKOLNÍHO ŘÁDU A ŠKOLSKÉHO ZÁKONA POVINNÁ.

Všeobecná pravidla provozu:

Žáci na prezenční výuce se řídí pravidly chování ve škole nastavenými od září (tj. dodržování zvýšených hygienických požadavků, omezení pohybu po škole, zdržování se v učebnách, omezení stěhování, dodržování pokynů pedagogickým dohledem,..).

Je možné organizovat případné osobní konzultace v režimu 1 + 1 (1 žák + 1 pedagog, pouze při závažných problémech s plněním distanční výuky, na základě předchozí domluvy; termíny nesmí zasahovat do rozvrhu).

Pravidla provozu školní jídelny:

Žáci docházející na prezenční výuku do školy mají stravování zajištěné v běžném provozu dle rozpisu, který byl aplikován od září.

Vydávání obědů v případě prvního dne nepřítomnosti žáka nebude umožněn do přinesených jídlonosičů, ale budou využity jednorázové obaly. Zájem je nutné oznámit vedoucí ŠJ (na telefonu 383 422 093, 734 429 951), oběd bude po domluvě vydán u postranní vchodu – bývalý zubař).

Žáci na distanční výuce si mohou objednanou stravu (na telefonu 383 422 093, 734 429 951) vyzvednout do jídlonosičů v čase 14:15 – 14:45 (vstup do budovy školy bude umožněn postranním vchodem za dodržení všech povinných opatření - roušky, rozestupy, dezinfekce).

Mgr. Jana Krapsová

Provoz školy od 18/11/2020

Grafika - listopad 2020

Mimořádné opatření 12/10/2020 - 27/10/2020

Grafika mimořádného opatření

Pravidla provozu 1. stupně:

Provoz stupně základní školy a školní družiny zůstává nepřerušen za dodržování dlouhodobých protiepidemiologických opatření. Pouze není dovolen zpěv při výuce.

Pravidla provozu 2. stupně:

Třídy 2. stupně budou rozděleny na střídavou prezenční výuku dle následujícího rozpisu:

Třídy Prezenční výuka
Žáci přítomni ve škole
Distanční výuka
Žáci zůstávají doma
VI. A
VII. A
VII. C
VIII.A
IX. A
12. – 16. 10. 2020 19. – 23. 10. 2020
VI. B
VII. B
VIII. B
IX. B
19. – 23. 10. 2020 12. – 16. 10. 2020

Žáci přítomní ve škole budou vyučováni dle běžného rozvrhu. Pouze dle opatřeních je zakázán zpěv při výuce a tělesná výchova je realizována procházkami

Žáci na distanční výuce budou pracovat přes prostředí Google Class dle pokynů jednotlivých vyučujících. V předmětech matematika, český jazyk a cizí jazyk bude vypsán rozvrh ON-LINE výuky, který bude zveřejněn na webových stránkách školy.

V případě nedostatečného technického vybavení je možné se domluvit na předávání materiálů tištěných nebo individuální zapůjčení techniky po předchozí domluvě ve škole (v současné době jsou omezené možnosti – nově objednaná technika ještě nebyla dodána

UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY – DISTANČNÍ VÝUKA JE DLE ŠKOLNÍHO ŘÁDU A ŠKOLSKÉHO ZÁKONA POVINNÁ.

Pravidla provozu školní jídelny:

Žáci docházející na prezenční výuku do školy mají stravování zajištěné v běžném provozu.

Žáci na distanční výuce mají možnost si vyzvednout přihlášenou stravu v době 11:00 – 11:30. V případě nezájmu o školní stravování jsou žáci povinni si stravu odhlásit.

Vyhlášeny dny volna navazující na státní svátek a podzimní prázdniny:

Na základě usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání. Na tyto dny jsou vyhlášeny MŠMT dny volna bez možnosti využít školní družinu.

Aktualizace opatření do 10. září

Dle aktualizace opatření vydaném MZdr vzniká pro všechny žáky i zaměstnance školy povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy (chodby, šatny, toalety) od čtvrtka 10. září 2020.
Roušky se mohou odložit ve třídách, tělocvičně nebo v jídelně při konzumaci jídla.
Doporučujeme, aby žáci měli s sebou dvě až tři roušky na den, které budou mít uložené v sáčku a náhradní sáček na uložení používané roušky.

Organizace školního roku 2020/2021

Na základě rozhodnutí MŠMT škola zahájí výuku 1. září 2020 v plném rozsahu dle pokynů uvedených v manuálu „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“.

Od žáků není vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti před prvním příchodem do školy. Provoz školy bude upraven pro zajištění hygienických a protiepidemických opatření v souladu s aktuální epidemiologickou situací. Provoz školy bude ovlivňován aktuálními protiepidemickými opatřeními vyhlašovanými Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí.

Pravidla provozu:

Do školy mají přístup jen žáci a pracovníci školy. Všechny osoby jsou povinné vydezinfikovat si ruce ještě před vstupem do vnitřních prostor.

Zákonní zástupci i ostatní doprovázející osoby omezí vstup do školy dle pokynů pedagogických pracovníků.

Pravidla chování žáků od vstupu do školy:

 • Žáci se bez zbytečného zdržování přezují a odloží svrchní oděv v šatnách a urychleně se přesunou do kmenové třídy. Před vstupem na příslušné patro znovu použijí dezinfekci na ruce.
 • Žákům není dovolen volný pohyb po chodbách. Žáci mohou opustit třídu jen v nejnutnějších případech (návštěva WC, kontaktování pedagogického dohledu v případě problému, nutný přesun do jiné učebny).
 • Žáci během pobytu ve škole dodržují zvýšená pravidla hygieny (častější mytí rukou vodou a mýdlem, používání dezinfekce na ruce, používání papírových kapesníků, popř. další pravidla dle aktuálních podmínek).

Pravidla přesunů žáků po budově:

 • Bude omezeno stěhování žáků do odborných učeben, výuka bude probíhat hlavně v kmenových třídách.
 • Žáci se budou přesouvat do určených učeben se začátkem vyučovací hodiny, aby se zamezilo shromažďování žáků před učebnami na chodbách, pokud nebude předem určeno jinak (do některých učeben budou převáděni vyučujícím z důvodu zamezení zbytečného kontaktu s ostatními skupinami).
 • Z provozních a organizačních důvodů nelze bezpodmínečně zamezit kontaktu žáků z různých tříd při dělených hodinách (TV, volitelné předměty, cizí jazyky). Vyučující se budou snažit rozmístit žáky v učebně tak, aby byl dle možností daného prostředí omezen kontakt s jinými žáky

Organizace výuky:

 • Pedagogové jsou povinni vést žáky k dodržování hygieny rukou a bezpečného kontaktu a dohlížejí na plnění těchto pravidel.
 • Každý pedagog zajišťuje v učebnách pravidelné větrání. Z důvodu zajištění bezpečnosti musí být okna v učebnách zavřena (okna smí otevírat jen pedagog nebo žák na pokyn pedagoga a pod jeho dohledem).
 • Po celý den sledují zdravotní stav žáků a případné podezření na příznaky infekčního onemocnění okamžitě kontaktují vedení školy pro zajištění izolace žáka a zajištění ochrany zdraví žáků i pracovníků školy.
 • Během výuky předmětů napříč třídami v ročníku (Cizí jazyk, volitelný předmět) se snaží rozsadit žáky v učebně tak, aby byli žáci z různých tříd prostorově odděleni, pokud to prostorové podmínky umožňují.

Organizace stravování ve školní jídelně:

 • Žáci budou docházet v doprovodu pedagogického pracovníka do školní jídelny dle rozpisu tak, aby byl omezen kontakt žáků mezi jednotlivými třídami.
 • Každý žák je povinen si vydezinfikovat ruce před vstupem do školní jídelny. Veškeré nádobí, jídlo i nápoje budou žákovi vydány pracovnicemi školní jídelny, popř. za pomoci pedagogického dohledu.
 • Žákům z jedné třídy bude přímo určen sektor školní jídelny pro stravování.
 • Žáci opouští jídelnu jednotlivě bez zbytečného otálení a odcházejí do školní družiny nebo do šaten, ze kterých následně neprodleně opustí budovu školy.
 • Vydávání obědů v případě prvního dne nepřítomnosti žáka nebude umožněn do přinesených jídlonosičů, ale budou využity jednorázové obaly.
 • Z důvodu zajištění všech hygienických povinností nebude umožněn ohřev přinesených pokrmů a jejich podávání ve školní jídelně.

Organizace školní družiny:

 • Žáci jsou rozděleni do oddělení školní družiny. Zákonní zástupci či jiná pověřená osoba vyzvedne žáka osobně a okamžitě opustí prostory školy a vyčká příchodu dítěte před budovou školy.
 • Je připravován přechod na vyzvedávání dětí prostřednictvím družinového systému, který bude začátkem školního roku instalován.

Povinnosti žáků:

 • jsou povinni dodržovat pravidla hygieny i chování. O opakovaném závažném porušování pravidel bude okamžitě informován zákonný zástupce. Žákovi může být uděleno i kázeňské opatření.

Organizace školy v případě podezření na výskyt nakažlivého onemocnění

Organizace školy v případě podezření na výskyt nakažlivého onemocnění

Organizace školy v případě podezření na výskyt nakažlivého onemocnění:

Podezření na výskyt virového nakažlivého onemocnění pracovníka nebo žáka musí být okamžitě nahlášeno vedení školy.

Jednotlivé postupy:

 • Příznaky při vstupu do školy (žák v doprovodu) – žák je okamžitě předán zpět zákonnému zástupci či doprovodu a žák není vůbec vpuštěn do budovy školy.
 • Příznaky při vstupu (žák bez doprovodu) – izolování žáka v předem určené místnosti za dohledu pedagoga (povinnost použití ochranných osobních prostředků), okamžitě kontaktován zákonný zástupce pro bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.
 • Příznaky během pobytu ve škole – izolování žáka v předem určené místnosti za dohledu pedagoga (povinnost použití ochranných osobních prostředků), okamžitě je kontaktován zákonný zástupce pro bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.

Ve všech případech musí být zákonný zástupce informován o povinnosti kontaktovat praktického lékaře pro stanovení dalšího postupu, o kterém neprodleně informuje vedení školy.

Vedení školy kontaktuje KHS o podezření na výskyt nákazy covid-19.

Doporučení pro rodiče žáků s chronickými příznaky, které mohou připomínat příznaky nákazy covid-19, si mohou nechat vystavit od lékaře potvrzení o daném onemocnění (např. alergie, senná rýma,…).

Logo kampaně

MOJE rouška chrání TEBE, TVOJE zase MĚ!

Roušky

Jak se správně chovat v době epidemie?

Podrobnější informace na sdíleném videu o způsobu vzájemné ochrany před nákazou KORONAVIRem

Připravte se na koronavirus

Centrum epidemiologie a mikrobiologie

Doporučení a rady, jak chránit sebe a ostatní, upraveno podle WHO.

Připravte se na KORONAVIRUS

Jak se mám zdravit s ostatními

Informační linka Jihočeského kraje

Jihočeský kraj zřídil informační telefonní linku pro veřejnost 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů.

Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Nabízíme řešení

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky. Mohou mít obavy a strachy, které vůbec nevnímáme. Ani dospělí mnohdy nevědí, jak o pandemii mluvit, co si o tom ale mají myslet děti a jak jim hrozbu koronaviru vysvětlit? Proto naše psychologické pracoviště spolu s dalšími dobrovolníky připravilo v rámci mezinárodní spolupráce českou verzi ilustrované brožurky pro malé i velké „Ahoj, já jsem Korona“. Pokud pomůžeme dětem správně a v klidné atmosféře vysvětlit fakta, pochopit běžné emoce jako strach, úzkost, hněv a smutek, pomůžeme nejen jim, ale i sobě.

Velmi vás priosíme, využijte své možnosti, zveřejněte a rozšiřte tuto ilustrovanou brožuru! Totéž uděláme my na Ministerstvu vnitra. S brožurou budou pracovat naši zaměstnanci, policie, hasiči i Česká pošta. Další využití předpokládáme prostřednictvím Českomoravské psychologické společnosti a Unie psychologických asociací. Chystáme se také využít možnosti Ministerstva školství.

Brožuru, kterou najdete v příloze, laskavě poskytla její autorka paní Lies Scaut, psychoterapeutka z De Weg Wijzer – Odborného centra pro terapii traumatu a smutku (Belgie) a fakulty Portland Institute for Loss &Transition (USA). Brožuru jsme zveřejnili také zde, v češtině, angličtině a francouzštině. V plánu jsou další jazyky.

Budeme rádi, když se zapojíte, protože každá pomoc se počítá. Jde nám o posílení rodin i komunity. Spolu to zvládneme.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations
citováno z portálu https://www.mvcr.cz/clanek/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni.aspx

Ahoj, já jsem Korona!

K použití materiálu - Ahoj - já jsem Korona

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná