Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Informace k výskytu nového koronaviru

Testování od 17/01/2022

Dle mimořádného opatření opatření ze dne 12/01/2022 vzniká pro nás povinnost otestovat žáky od 17/01/2022 samoodběrovými antigenními testy 1x týdně (vždy první den přítomnosti žáka v daném týdnu).

Pokud žák předloží platný PCR/ATG test z testovacího centra, nemusí se testovat ve škole (nutné vždy doložit platným dokladem). Očkovaní žáci a žáci v ochranné lhůtě po prodělání nemoci nejsou z testování vyjmuti.

Žáci 1. stupně se budou testovat na začátku 1. vyučovací hodiny.

Žáci 2. stupně v tyto dny budou společně vstupovat do školy zadním vchodem (od tělocvičny) s určeným pedagogem a ihned po příchodu do třídy se otestují.

 • 7:30 - 9. A, B
 • 7:35 - 8. A, B, C
 • 7:40 - 7. A, B
 • 7:45 - 6. A, B

Po celou dobu, než budou všechny testy přítomných žáků vyhodnoceny, musí se žáci chránit respirátorem/rouškou.

V případě pozitivního výsledku budou okamžitě kontaktování zákonní zástupci žáka, aby si žáka odvedli ze školy. je jim nabídnuta možnost využít školní PCR testy (forma odběru - ze slin), popř. si zajistí PCR test v testovacím centru či u dětského lékaře.

Děkujeme všem za spolupráci.

Testování v termínech 08/11/2021 a 15/11/2021

Dle mimořádného opatření opatření ze dne 01/11/2021 vzniká pro nás povinnost otestovat žáky v termínech 08/11/2021 a 15/11/2021 samoodběrovými antigenními testy.

Pokud byl žák očkován (14 po poslední dávce očkování), pozitivně testován (do 180 po testu) nebo předloží platný PCR/ATG test z testovacího centra, nemusí se testovat ve škole (nutné vždy doložit platným dokladem).

Žáci 1. stupně se budou testovat na začátku 1. vyučovací hodiny.

Žáci 2. stupně v tyto dny budou společně vstupovat do školy zadním vchodem (od tělocvičny) s určeným pedagogem a ihned po příchodu do třídy se otestují.

 • 7:30 - 9. A, B
 • 7:35 - 8. A, B, C
 • 7:40 - 7. A, B
 • 7:45 - 6. A, B

Po celou dobu, než budou všechny testy přítomných žáků vyhodnoceny, musí se žáci chránit respirátorem/rouškou.

V případě pozitivního výsledku budou okamžitě kontaktování zákonní zástupci žáka, aby si žáka odvedli ze školy a zajistili PCR test v testovacím centru.

Nemocnice Strakonice nabízí těmto žákům termín 9.11.2021 od 8:00 do 9:00 a od 14:00 do 14:30 bez objednání do odběrového místa. Pro žáky bude umožněno přijít i v jiný den a čas bez objednání během provozní doby odběrového místa. Tato nabídka samozřejmě nevylučuje možnost, že rodiče zvolí pro provedení PCR testu soukromou laboratoř dle vlastního uvážení. Rovněž nevylučuje možnost klasického objednání přes rezervační systém na webových stránkách každé nemocnice.

Děkujeme všem za spolupráci.

Organizace výuky 2. stupně v termínu 18/10/2021 - 26/10/2021

Organizační pokyny:

Rozvrh online výuky prostřednictvím Google Meet a distančního zadávání úkolů prostřednictvím Google Učebna je přílohou tohoto mailu.

Pondělí 18. 10. 2021 bude pro 6. – 7. třídy, 8. A, B jako startovací den, kdy se bude ověřovat spojení prostřednictvím Google Meet a Google Učebny. Sledujte proto pokyny všech vyučujících a snažte se během dne zajistit pokud možno bezproblémové fungování komunikace se školou na dálku.

V případě, že budete potřebovat zapůjčit techniku pro distanční vzdělávání svého dítěte, obraťte se na svého třídního učitele (svou třídní učitelku) nebo přímo na vedení školy (383 422 094).

V pondělí 18. 10. 2021 bude možné si po předchozí telefonické domluvě vyzvednout ve škole techniku k zapůjčení (telefonické domluvení je výhodné z důvodu potřeby připravit techniku předem, doporučujeme si přinést přihlašovací údaje do školního mailu žáka, bude ve škole vyzkoušeno a připraveno pro použití).

Pokud není dítěti nařízena karanténa, není povinno dodržovat žádná přísná omezení. Přesto doporučujeme omezit kontakty mimo členy rodiny a nejbližší okolí. Tím nám pomůžete posílit vliv tohoto opatření a zastavit šíření nemoci Covid-19.

Všichni žáci 2. stupně mají automaticky odhlášené obědy. V případě vyššího zájmu o vyzvedávání obědů žáků, kteří jsou na distanční výuce a nemají nařízenu karanténu, bychom nastavili pravidla pro jejich výdej mimo čas stravování žáků 1. stupně a v režimu přesně daného času pro omezení zbytečných kontaktů (neobjednávejte stravu prostřednictvím portálu strava.cz, ale kontaktujte přímo vedoucí školní jídelny na telefonu 383 422 093, 734 429 951).

Dodatek pro žáky 8. a 9. ročníku (popř. vhodné i pro žáky 7. ročníku) – Burza škol (19. 10. 2021 10:00-15:00, Komunitní centrum) – možnost individuální návštěvy žáků, popř. i rodičů (účastnit se mohou pouze osoby, kterým nebyla nařízena karanténa).

V případě jakýchkoliv problémů, s jejichž řešením vám může pomoci školy, se bez obav obraťte na pracovníky školy.

Rozvrhy distanční výuky a online hodin tříd 2. stupně

Pravidla pro nařízení karantény

Karanténa bývá nařízena osobám, které byly v přímém kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
Vyjmuté z nařízení karantény jsou osoby očkované (14 dní druhé dávce dvoudávkové očkovací látky nebo 14 dní po první dávce jednodávkové očkovací látky) a osoby, které prodělaly nemoc Covid-19 nejdéle před 180 dny.
Do karantény většinou nastupují ti, kteří byli v přímém kontaktu v určité dny (dle pokynů hygienické stanice):
- žáci dané třídy
- žáci, kteří docházejí do stejné skupiny na výuku (spojené hodiny volitelných předmětů, tělesné výchovy, cizích jazyků, kroužků, nepovinných předmětů, oddělení školní družiny)
- pedagogové, kteří v dané době ve třídě či skupině vyučovali
Ostatní žáci z jiných tříd nebo sourozenci či další rodinní příslušníci vstupují do karantény jen na základě prokázání dalších pozitivních PCR testů v jejich okolí.

Délka karantény se počítá od posledního kontaktu s pozitivní osobou - 7 dní po kontaktu zůstává člověk v karanténě. K testu se nahlásí v době 5. - 7. den po kontaktu. Pokud není pozitivně testován, může 8. den po kontaktu ukončit karanténu. V opačném případě se řídí pokyny ošetřujícího lékaře. Pokud test nepodstoupí, musí zůstat v karanténě 14 dní. (pokyny dostanete také mailem - zprostředkovaná zpráva od hygienické stanice)

Každá osoba, které je nařízena karanténa, musí kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, kterému nařízení karantény nahlásí. Dítěti dětský lékař zajistí elektronickou žádanku k testu a objedná jej.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte školu prostřednictvím třídního učitele (třídní učitelky) nebo oslovte přímo vedení školy.

Děkujeme vám, že nám pomáháte vytvořit bezpečné prostředí pro své děti i naše pracovníky.

Zahájení nového školního roku

Organizace prvního dne

Metodika provozu školy, školní družiny a jídelny od 1. září 2021

Na základě rozhodnutí MŠMT škola zahájí výuku 1. září 2021 v plném rozsahu dle pokynů uvedených v manuálu „Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 – provoz a testování“.

Provoz školy bude upraven pro zajištění hygienických a protiepidemických opatření v souladu s aktuální epidemiologickou situací.

Provoz školy bude ovlivňován aktuálními protiepidemickými opatřeními vyhlašovanými Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí.

Pravidla nošení ochrany dýchacích cest:

Všechny osoby musí používat ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy.

Žáci i pedagogové mohou respirátor/roušku sejmout pouze v době výuky nebo při stravování či pití (povinnost usazení u stolu).

Pravidla provozu:

Do školy mají přístup jen žáci a pracovníci školy. Všechny osoby jsou povinné vydezinfikovat si ruce ještě před vstupem do vnitřních prostor a ve společných prostorách používat ochranu dýchacích cest dle aktuálních opatření.

Zákonní zástupci i ostatní doprovázející osoby omezí vstup do školy dle pokynů pedagogických pracovníků (v případě vstupu musí použít ochranu dýchacích cest).

První školní den 2. – 9. tříd nevstupují zákonní zástupci do budovy školy, naši pedagogičtí pracovníci jsou připraveni pomoci všem žákům. Případný nezbytný vstup konzultují s přítomným pedagogickým dohledem.

První školní den 1. tříd proběhne slavnostní uvítání v učebnách za přítomnosti maximálně dvou dospělých rodinných příslušníků (dalším rodinným příslušníkům přístup nebude umožněn). Vzhledem k zajištění ochrany zdraví žádáme rodiče, aby po celou dobu pobytu ve škole použili respirátor (děti roušku používají jen ve společných prostorách školy). Po slavnostním zahájení se rodiče přesunou v doprovodu vychovatelky do školní jídelny, kde dostanou informace od vedoucí vychovatelky a vedoucí školní jídelny (platba stravy, zakoupení čipu, družinový systém).

Pro děti mají paní učitelky připravený program ve třídě přibližně do 8:45, následně si rodiče děti, po vyřízení veškerých záležitostí ve školní jídelně, budou moci vyzvednout ze třídy od třídní učitelky.

Pouze rodiče žáků prvňáčků budou mít dovolen ranní přístup do školy po celý první týden jen na nejnutnější pomoc dětem ve třídě.

Pravidla chování žáků od vstupu do školy:

Žáci se bez zbytečného zdržování přezují a odloží svrchní oděv v šatnách a urychleně se přesunou do kmenové třídy. Před vstupem na příslušné patro znovu použijí dezinfekci na ruce.

Žákům není dovolen volný pohyb po chodbách. Žáci mohou opustit třídu jen v nejnutnějších případech (návštěva WC, kontaktování pedagogického dohledu v případě problému, nutný přesun do jiné učebny).

Žáci během pobytu ve škole dodržují zvýšená pravidla hygieny (častější mytí rukou vodou a mýdlem, používání dezinfekce na ruce, používání papírových kapesníků, popř. další pravidla dle aktuálních podmínek).


Pravidla přesunů žáků po budově:

Bude omezeno stěhování žáků do odborných učeben, výuka bude probíhat hlavně v kmenových třídách.

Žáci se budou přesouvat do určených učeben se začátkem vyučovací hodiny, aby se zamezilo shromažďování žáků před učebnami na chodbách, pokud nebude předem určeno jinak (do některých učeben budou převáděni vyučujícím z důvodu zamezení zbytečného kontaktu s ostatními skupinami).

Z provozních a organizačních důvodů nelze bezpodmínečně zamezit kontaktu žáků z různých tříd při dělených hodinách (TV, volitelné předměty, cizí jazyky). Vyučující se budou snažit rozmístit žáky v učebně tak, aby byl dle možností daného prostředí omezen kontakt s jinými žáky a zajistí zvýšené větrání učebny).

Organizace výuky:

Pedagogové jsou povinni vést žáky k dodržování hygieny rukou a bezpečného kontaktu a dohlížejí na plnění těchto pravidel.

Každý pedagog zajišťuje v učebnách pravidelné větrání. Z důvodu zajištění bezpečnosti musí být okna v učebnách zavřena (okna smí otevírat jen pedagog nebo žák na pokyn pedagoga a pod jeho dohledem).

Po celý den sledují zdravotní stav žáků a případné podezření na příznaky infekčního onemocnění okamžitě kontaktují vedení školy pro zajištění izolace žáka a zajištění ochrany zdraví žáků i pracovníků školy.

Během výuky předmětů napříč třídami v ročníku (Cizí jazyk, volitelný předmět) se snaží rozsadit žáky v učebně tak, aby byli žáci z různých tříd prostorově odděleni, pokud to prostorové podmínky umožňují, a zajišťují zvýšené větrání učebny.

Organizace stravování ve školní jídelně:

Žáci budou docházet v doprovodu pedagogického pracovníka do školní jídelny dle rozpisu tak, aby byl omezen kontakt žáků mezi jednotlivými třídami.

Každý žák je povinen si vydezinfikovat ruce před vstupem do školní jídelny. Veškeré nádobí, jídlo i nápoje budou žákovi vydány pracovnicemi školní jídelny, popř. za pomoci pedagogického dohledu.

Žákům z jedné třídy bude přímo určen sektor školní jídelny pro stravování.

Žáci opouští jídelnu jednotlivě bez zbytečného otálení a odcházejí do školní družiny nebo do šaten, ze kterých následně neprodleně opustí budovu školy.

Vydávání obědů v případě prvního dne nepřítomnosti žáka bude umožněn do přinesených jídlonosičů, přesný postup je zveřejněn u vchodu do školní jídelny. Vyzvednutí oběda bude umožněn mimo běžný výdej stravy žáků.

Z důvodu zajištění všech hygienických povinností nebude umožněn ohřev přinesených pokrmů a jejich podávání ve školní jídelně.

Organizace školní družiny:

Žáci jsou rozděleni do oddělení školní družiny. Zákonní zástupci či jiná pověřená osoba vyzvedne žáka prostřednictvím družinového systému (čip pro vyzvedávající osobu). Pouze po dobu registrace nových žáků ve ŠD a zajišťování čipů pro vyzvedávající osoby si mohou žáka vyzvednout osobně a okamžitě opustí prostory školy a vyčká příchodu dítěte před budovou školy.

Povinnosti žáků:

Žáci jsou povinni dodržovat pravidla hygieny i chování. O opakovaném závažném porušování pravidel bude okamžitě informován zákonný zástupce. Žákovi může být uděleno i kázeňské opatření.

Testování žáků

Žáci absolvují ve třech zářijových dnech antigenní neivazivní screeningové testování. Další testování bude vyhlašováno v případě změn mimořádných opatření.

1. Termíny zářijového screeningového testování:

Termín Ročníky
První termín 01. 09. 2021
02. 09. 2021
2. – 9. ročník
1. ročník
Druhý termín 06. 09. 2021 všechny ročníky
Třetí termín 09. 09. 2021 všechny ročníky
 • žáci absolvují testování v budově školy antigenními samoodběrovými testy z nosu ve svých kmenových učebnách
 • žákům 1. – 3. ročníku mohou při testu asistovat zákonní zástupci nebo jimi písemně pověřená osoba (nutno nahlásit třídnímu učiteli pro zajištění potřebných podmínek)
 • Testování žák nemusí absolvovat v následujících případech:
  • absolvování nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvování nejdéle před 72 hodinami rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  • absolvování izolace z důvodu onemocnění COVID-19 za podmínky, že od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 180 dnů
  • certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 za podmínky, že od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

Potvrzení splnění výjimky je nutné prokazatelným způsobem doložit nejpozději v den testování, při nedoložení dokladu před termínem plánovaného testu žák testování absolvuje, pokud jej zákonný zástupce neodmítne.

Pokud zákonný zástupce žáka testování svého dítěte odmítne, respektive nedoloží požadované dokumenty, má žák povinnost:

 • nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školní družině
 • dodržet zákaz zpěvu a sportovních aktivit v uzavřených prostorách
 • při stravování mu bude vyhrazen prostor oddělený od ostatních žáků

Návod na použití antigenního samoodběrového testu Genrui

Video - návod pro použití
Text - návod pro použití

Organizace školy v případě podezření na výskyt nakažlivého onemocnění

Organizace školy v případě podezření na výskyt nakažlivého onemocnění

Organizace školy v případě podezření na výskyt nakažlivého onemocnění:

Podezření na výskyt virového nakažlivého onemocnění pracovníka nebo žáka musí být okamžitě nahlášeno vedení školy.

Jednotlivé postupy:

 • Příznaky při vstupu do školy (žák v doprovodu) – žák je okamžitě předán zpět zákonnému zástupci či doprovodu a žák není vůbec vpuštěn do budovy školy.
 • Příznaky při vstupu (žák bez doprovodu) – izolování žáka v předem určené místnosti za dohledu pedagoga (povinnost použití ochranných osobních prostředků), okamžitě kontaktován zákonný zástupce pro bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.
 • Příznaky během pobytu ve škole – izolování žáka v předem určené místnosti za dohledu pedagoga (povinnost použití ochranných osobních prostředků), okamžitě je kontaktován zákonný zástupce pro bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.

Ve všech případech musí být zákonný zástupce informován o povinnosti kontaktovat praktického lékaře pro stanovení dalšího postupu, o kterém neprodleně informuje vedení školy.

Vedení školy kontaktuje KHS o podezření na výskyt nákazy covid-19.

Doporučení pro rodiče žáků s chronickými příznaky, které mohou připomínat příznaky nákazy covid-19, si mohou nechat vystavit od lékaře potvrzení o daném onemocnění (např. alergie, senná rýma,…).

Užitečné odkazy pro návrat a adaptaci na školu

Opatruj se! – web Národního ústavu duševního zdraví
Těšíme se do školy – jak podpořit adaptaci po návratu do škol
Až se sejdeme ve škole – manuál s návrhy aktivit pro jednotlivé věkové skupiny
Dada-info.cz – portál pro dětskou a dorostovou adiktologii nabízí pomoc při řešení závislostí žáků na digitechnologiích, nomofobii a dalších, spolupráce s odborníky v okolí bydliště
Psychologická pomoc NPI pedagogům i rodičům, kteří se ocitli v náročné situaci v důsledku koronakrize
Doučování – možnost zapojení studentů pedagogických fakult do doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Dítě v ohrožení – jak ho poznat a jak mu pomoci
Česká asociace pro psychoterapii – seznam certifikovaných psychoterapeutů
Všeobecná zdravotní pojišťovna – podmínky získání příspěvku na podporu zvýšení dostupnosti psychosociální podpory

Změna lhůt pro uvolnění z antigenních samoodběrových testů

Od 24. května vstupuje v platnost změna lhůt pro uvolnění z povinného testování na COVID 19.
Citace z mimořádného opatření:
Žáci a pracovníci školy jsou povinni podstoupit testování, a to s výjimkou:
a) osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
b) osob, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
Všechny tyto skutečnosti je osoba povinna prokazatelně doložit.

Logo kampaně

MOJE rouška chrání TEBE, TVOJE zase MĚ!

Roušky

Jak se správně chovat v době epidemie?

Podrobnější informace na sdíleném videu o způsobu vzájemné ochrany před nákazou KORONAVIRem

Připravte se na koronavirus

Centrum epidemiologie a mikrobiologie

Doporučení a rady, jak chránit sebe a ostatní, upraveno podle WHO.

Připravte se na KORONAVIRUS

Jak se mám zdravit s ostatními

Informační linka Jihočeského kraje

Jihočeský kraj zřídil informační telefonní linku pro veřejnost 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů.

Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Nabízíme řešení

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky. Mohou mít obavy a strachy, které vůbec nevnímáme. Ani dospělí mnohdy nevědí, jak o pandemii mluvit, co si o tom ale mají myslet děti a jak jim hrozbu koronaviru vysvětlit? Proto naše psychologické pracoviště spolu s dalšími dobrovolníky připravilo v rámci mezinárodní spolupráce českou verzi ilustrované brožurky pro malé i velké „Ahoj, já jsem Korona“. Pokud pomůžeme dětem správně a v klidné atmosféře vysvětlit fakta, pochopit běžné emoce jako strach, úzkost, hněv a smutek, pomůžeme nejen jim, ale i sobě.

Velmi vás priosíme, využijte své možnosti, zveřejněte a rozšiřte tuto ilustrovanou brožuru! Totéž uděláme my na Ministerstvu vnitra. S brožurou budou pracovat naši zaměstnanci, policie, hasiči i Česká pošta. Další využití předpokládáme prostřednictvím Českomoravské psychologické společnosti a Unie psychologických asociací. Chystáme se také využít možnosti Ministerstva školství.

Brožuru, kterou najdete v příloze, laskavě poskytla její autorka paní Lies Scaut, psychoterapeutka z De Weg Wijzer – Odborného centra pro terapii traumatu a smutku (Belgie) a fakulty Portland Institute for Loss &Transition (USA). Brožuru jsme zveřejnili také zde, v češtině, angličtině a francouzštině. V plánu jsou další jazyky.

Budeme rádi, když se zapojíte, protože každá pomoc se počítá. Jde nám o posílení rodin i komunity. Spolu to zvládneme.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations
citováno z portálu https://www.mvcr.cz/clanek/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni.aspx

Ahoj, já jsem Korona!

K použití materiálu - Ahoj - já jsem Korona