Základní škola Jana Amose Komenského

"Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou."

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Informace k výskytu nového koronaviru

Užitečné odkazy pro návrat a adaptaci na školu

Opatruj se! – web Národního ústavu duševního zdraví
Těšíme se do školy – jak podpořit adaptaci po návratu do škol
Až se sejdeme ve škole – manuál s návrhy aktivit pro jednotlivé věkové skupiny
Dada-info.cz – portál pro dětskou a dorostovou adiktologii nabízí pomoc při řešení závislostí žáků na digitechnologiích, nomofobii a dalších, spolupráce s odborníky v okolí bydliště
Psychologická pomoc NPI pedagogům i rodičům, kteří se ocitli v náročné situaci v důsledku koronakrize
Doučování – možnost zapojení studentů pedagogických fakult do doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Dítě v ohrožení – jak ho poznat a jak mu pomoci
Česká asociace pro psychoterapii – seznam certifikovaných psychoterapeutů
Všeobecná zdravotní pojišťovna – podmínky získání příspěvku na podporu zvýšení dostupnosti psychosociální podpory

Změna lhůt pro uvolnění z antigenních samoodběrových testů

Od 24. května vstupuje v platnost změna lhůt pro uvolnění z povinného testování na COVID 19.
Citace z mimořádného opatření:
Žáci a pracovníci školy jsou povinni podstoupit testování, a to s výjimkou:
a) osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
b) osob, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
Všechny tyto skutečnosti je osoba povinna prokazatelně doložit.

Výuka v týdnu od 17. května 2021

Dle aktualizovaných informací na webu MŠMT nastává změna v systému výuky na ZŠ.
Od pondělí 17/05/2021 se bude vyučovat:
PREZENČNĚ - celý 1. stupeň
ROTAČNĚ - 2. stupeň (6. a 8. ročník prezenčně, 7. a 9. ročník distančně).

Frekvence testování pokračuje ve stejném režimu (1x týdně 1. stupeň a zaměstnanci, 2x týdně 2. stupeň). Přítomnost žáků je stále podmíněna absolvováním antigenního samoodběrového testu.
Nástup žáků 2. stupně je popsán v následujícím materiálu.
Provoz školy pro celý 1. stupně bude ještě upřesněn.
Žáci se budou učit podle běžného rozvrhu, který byl spuštěn na začátku roku.

Podrobnější informace zveřejníme po upřesnění metodiky z MŠMT
AKTUALIZOVÁNO: Změny v rotační výuce u 1. i 2. stupňů ZŠ

Výuka od 24. května

Na základě mimořádných opatření se povoluje přítomnost všech žáků základních škol za dodržení následujících povinností:
- nošení ochrany nosu a úst (respirátor, chirurgická rouška)
- pravidelné testování samoodběrovými antigenními testy 1x týdně
(pondělí, popř. první den přítomnosti ve škole v daném týdnu)
- žák nevykazuje příznaky virového onemocnění

Žáci se budou testovat vždy v pondělí během 1. vyučovací hodiny. (Splnění výjimky pro odpuštění testu musí žák prokazatelně doložit.)
Pro každé pondělí je změněn systém ranní družiny pro 1. stupeň (není vliv na příchod dětí do školy). Žáci 2. stupně vyčkají příchodu svého pedagoga na školním dvoře a přesunou se společně do školy. Pro společné vstupy budou vypsány přesné časy. V další dny není pro ranní vstup do školy žádné časové rozmezí (1. stupeň hlavním vchodem, 2. stupeň zadním vchodem od tělocvičny, pouze na nultou hodinu žáci vstupují hlavním vchodem).
Žákům jsou umožněny pohybové aktivity venku, pro sportovní aktivity ve vnitřních prostorech nesplňujeme prostorové požadavky mimořádného opatření.
Výuka pracovních činností bude probíhat v prostorách SOU dle platného rozvrhu - viz. Bakaláři (26/05/2021 - 7. ročník, 01/06/2021 - 8., 9. ročník, dále 1x za 14 dní).
Všem přihlášeným strávníkům bude oběd ve škole automaticky přihlášen. V případě nezájmu o školní stravu je nutné si oběd odhlásit.
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021

Provoz školy od 10/05/2021

Žáci 2. stupně na základě rozhodnutí vlády ze dne 06/05/2021 nastoupí na rotační výuku.
Rotační systém od příštího týdne pro 2. stupeň je následující:
10/05/2021 - 14/05/2021: 7. a 9. ročník (prezenční výuky), ostatní třídy distančně
17/05/2021 - 21/05/2021: 6. a 8. ročník (prezenční výuka), ostatní třídy 2. stupně distančně
Rozvrhy a podrobné pokyny dostanou žáci a zákonní zástupci od třídních učitelů
Testování a střídání distanční a prezenční výuky 1. stupně (popř. školní družina pro žáky rodičů vybraných profesí) zůstává ve stejném režimu.
Stále jsou nabízeny individuální a skupinové konzultace pro žáky na distanční výuce.
Držme si palce, aby se již v blízké době mohli vrátit všichni žáci do lavic.
MŠMT - ŽÁCI II. STUPŇŮ ZŠ SE 10. KVĚTNA VRÁTÍ V 11 KRAJÍCH DO ŠKOL
Informace o organizaci výuky od 10. 5. 2021 (rozpis testování pro 2. stupeň je uveden na třetí straně).

Provoz školy od 03/05/2021

Na základě nastavených opatření nedochází od 03/05/2021 ke změně v přítomnosti žáků ve škole. Nadále zůstávají všichni žáci 2. stupně na distanční výuce.
Třídy 1. stupně se rotačně střídají v prezenční a distanční výuce - v týdnu od 03/05/2021 mají žáci 1., 4. a 5. A povolenu přítomnost (popřípadě zbylí žáci 1. stupně rodičů vybraných profesí mohou využívat školní družinu).
Pro žáky na distanční výuce nadále platí možnost využívat individuální (všichni) nebo skupinové konzultace (pouze 2. stupeň s povinností AG testu).
Změna nastává v testování žáků a pracovníků samoodběrovými antigenními testy:
- žáci 1. stupně se testují 1x týdně (první den přítomnosti v týdnu)
- pracovníci se testují 1x týdně (první den přítomnosti na pracovišti v týdnu)
- žáci 2. stupně (od předpokládaného nástupu 10/05/2021) 2x týdně dle předchozího systému
Informace k provozu školy od 3. 5. 2021
Děkujeme všem za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

Testování od 26. dubna

Vážení rodiče, milí žáci.
V dalším turnusu rotační výuky budeme zase opakovat pondělní a čtvrteční testování žáků. Do školy byly dodány antigenní samoodběrové testy jiného typu, které se také provádějí stěrem z okraje nosu.
Pro děti se technika odběru nemění, proto nemusíte mít obavy, zda vše zvládnou. I při minulých odběrech byly samostatné a velmi šikovné. Mění se pouze postup při práci s vlastním testem.
Žáci budou zase instruováni a bude jim poskytnuta pomoc při vlastním postupu.
Instruktážní video pro Singclean testy
Leták k testování Singclean testy

Výuka od 26. dubna

Dle nastavených opatření pokračujeme v týdnu od 26. dubna ve stejném režimu.
Do školy se vrátí v rotačním systému žáci 2., 3. tříd a 5. B (povinnost absolvovat 2x týdně samoodběrové antigenní testy). Ostatní třídy 1. stupně a celý 2. stupeň zůstává na distanční výuce.
Žáci 1. stupně zařazení do režimu distanční výuky mohou využívat školní družinu (povinnost samoodběrového antigenního testu 2x týdně), pokud jejich rodiče pracují ve vybraných profesích (nutné doložit potvrzením zaměstnavatele, vše včas objednat u vedení školy).
Žáci s potřebou vyšší podpory učitele mohou v době distanční výuky využívat konzultace ve formátu 1+1 (oba stupně) nebo skupinové konzultace (šestičlenné skupiny, pouze 2. stupeň, povinnost absolvovat samoodběrový antigenní test).
Informace pro žáky, kteří budou konat přijímací zkoušky na maturitní obory: Žáci mohou jako ochranu dýchacích cest použít zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2). Aby se mohli přijímacích zkoušek zúčastnit, musí předložit doklad o negativním výsledku antigenního testování, který jim vystaví naše škola. Pokyny jste již dostali v předchozí aktualitě.

1. fáze návratu žáků do školy

12. dubna bude zahájena první fáze návratu žáků do školy k prezenční výuce.
Měla by být realizována následujícím způsobem:
- třídy 1. stupně se budou střídat po týdnu prezenční / distanční výuky (bez zpěvu a sportovních aktivit, v rámci homogenních skupin, povinnost ochrany nosu a úst, podmíněno testováním 2x týdně antigenními samoodběrovými testy)
> týden 12. - 16. dubna - prezenční výuka 2., 3. tříd, V. B
> týden 19. - 23. dubna - prezenční výuka 1., 4. tříd, V. A
- třídy 2. stupně nadále pokračují v distanční výuce
- individuální konzultace v režimu 1 + 1 (žák + učitel)
- skupinové konzultace žáků 2. stupně (podpora v případě školního neúspěchu, podpora žáků 9. ročníku v přípravě na přijímací zkoušky, podmíněno testovávním antigenními samoodběrovými testy jednou za 3 dny) - maximální počet 6 žáků na skupinu
- žáci 1. stupně na distanční výuce, jejichž rodiče pracují ve vybraných profesích, mohou využít školní družinu (dopolední i odpolední) - náhrada krizové péče (nutnost zvláštního přihlášení)
Podrobnější informace k provozu školy
Grafický přehled organizace výuky
Instruktážní video pro samoodběrový antigenní test
Návod použití samoodběrového antigenního testu
Dotazník pro informování školy (nesouhlas s testováním dítěte, zájem o asistenci blízké osoby při testování dítěte, zájem o péči o dítě v době distanční výuky)
MANUÁL COVID-19 TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH DUBEN 2021
Leták k testování pro žáky
Leták k testování pro rodiče

Organizace výuky dle opatření platných od 4. ledna 2021

Organizace výuky dle opatření platných od 30. listopadu 2020

Grafika - 30/11/2020

Společná pravidla pro všechny přítomné osoby ve škole: Všichni žáci, pracovníci školy či další osoby jsou povinni nosit ve všech prostorách školy a po celou dobu pobytu ve škole roušky – samozřejmě mimo dobu konzumace jídla!!! Doporučujeme mít s sebou 2 náhradní roušky v sáčku (nutná výměna po uplynutí doby použitelnosti).
Z důvodu doporučeného zvýšeného větrání učeben prosíme, aby byli žáci vybaveni vrstveným oblečením (ochrana před prochladnutím a následným nachlazením).

Pravidla provozu 1. stupně:

Žáci všech tříd 1. stupně se vracejí k prezenční výuce dle rozvrhu platného od září 2020 za dodržování dlouhodobých protiepidemiologických opatření. Pouze není dovolen zpěv a sportovní aktivity při výuce.

Provoz školní družiny se bude řídit zářijovým režimem. Žáci přicházející do ranní školní družiny budou rozděleni do stejných skupin jako pro odpolední režim. Osoby, které si budou žáky z odpolední školní družiny vyzvedávat, postupují následovně (vstoupí hlavním vchodem, osobně se ohlásí vychovatelce a pak vyčkají příchodu svého dítěte před budovou školy).

Žáci vstupují do budovy školy hlavním vchodem, bez otálení si odloží v šatnách a přesunou se do družinové místnosti v případě ranní družiny nebo do kmenové třídy.

Pravidla provozu 2. stupně:

Třídy 2. stupně budou rozděleny na rotační způsob výuky dle následujícího rozpisu (střídání prezenční a distanční výuky po týdnu):

Třídy Od 30. listopadu
IX. A, B Pouze prezenční výuka dle upraveného rozvrhu
VI. A, B, VIII.A, B Rotační týdenní systém
počínající týdnem prezenční výuky dle upravených rozvrhů
VII. A, B, C Rotační týdenní systém
počínající týdnem distanční výuky dle online rozvrhů platných od 30. 11. 2020

Žáci přítomní ve škole budou vyučováni dle rozvrhu za dodržení protiepidemiologických opatření s následnými úpravami (z důvodu povinnosti omezit kontakty mezi třídními kolektivy, popř. s dalšími osobami či prostředími):

 • Do odvolání nebude výuka v následujících předmětech a třídách vedena prezenčně a bude probíhat vždy distančním způsobem (nezáleží na rotování tříd, žáci budou odcházet domů, úkoly jim budou zadávány přes Google Učebnu)
  • tělesná výchova – celý 2. stupeň
  • pracovní činnosti při SOU Blatná
  • pracovní výchova v 7. ročníku
 • Na základě opatření je zakázán zpěv při výuce.
 • Na základě zákazu sportovních aktivit při výuce jsou zrušeny sportovní hry na 1. stupni

Žáci přicházející do ranní družiny vstupují do budovy školy hlavním vchodem, ostatní využijí vchod u tělocvičny přes školní dvůr. Bez otálení si odloží v šatnách a přesunou se do družinové místnosti v případě ranní družiny nebo do kmenové třídy.

Žáci na distanční výuce budou pracovat přes prostředí Google Učebna dle pokynů jednotlivých vyučujících. Online výuka dále bude probíhat dle rozvrhů zveřejněných na webových stránkách školy (drobné úpravy nastaly u tříd VIII. B, VI. A, VIII. A – s platností od 30. 11.).

V případě nedostatečného technického vybavení je možné individuální zapůjčení techniky po předchozí domluvě ve škole.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY – DISTANČNÍ VÝUKA JE DLE ŠKOLNÍHO ŘÁDU A ŠKOLSKÉHO ZÁKONA POVINNÁ.

Všeobecná pravidla provozu:

Žáci na prezenční výuce se řídí pravidly chování ve škole nastavenými od září (tj. dodržování zvýšených hygienických požadavků, omezení pohybu po škole, zdržování se v učebnách, omezení stěhování, dodržování pokynů pedagogickým dohledem,..).

Je možné organizovat případné osobní konzultace v režimu 1 + 1 (1 žák + 1 pedagog, pouze při závažných problémech s plněním distanční výuky, na základě předchozí domluvy; termíny nesmí zasahovat do rozvrhu).

Pravidla provozu školní jídelny:

Žáci docházející na prezenční výuku do školy mají stravování zajištěné v běžném provozu dle rozpisu, který byl aplikován od září.

Vydávání obědů v případě prvního dne nepřítomnosti žáka nebude umožněn do přinesených jídlonosičů, ale budou využity jednorázové obaly. Zájem je nutné oznámit vedoucí ŠJ (na telefonu 383 422 093, 734 429 951), oběd bude po domluvě vydán u postranní vchodu – bývalý zubař).

Žáci na distanční výuce si mohou objednanou stravu (na telefonu 383 422 093, 734 429 951) vyzvednout do jídlonosičů v čase 14:15 – 14:45 (vstup do budovy školy bude umožněn postranním vchodem za dodržení všech povinných opatření - roušky, rozestupy, dezinfekce).

Mgr. Jana Krapsová

Provoz školy od 18/11/2020

Grafika - listopad 2020

Mimořádné opatření 12/10/2020 - 27/10/2020

Grafika mimořádného opatření

Pravidla provozu 1. stupně:

Provoz stupně základní školy a školní družiny zůstává nepřerušen za dodržování dlouhodobých protiepidemiologických opatření. Pouze není dovolen zpěv při výuce.

Pravidla provozu 2. stupně:

Třídy 2. stupně budou rozděleny na střídavou prezenční výuku dle následujícího rozpisu:

Třídy Prezenční výuka
Žáci přítomni ve škole
Distanční výuka
Žáci zůstávají doma
VI. A
VII. A
VII. C
VIII.A
IX. A
12. – 16. 10. 2020 19. – 23. 10. 2020
VI. B
VII. B
VIII. B
IX. B
19. – 23. 10. 2020 12. – 16. 10. 2020

Žáci přítomní ve škole budou vyučováni dle běžného rozvrhu. Pouze dle opatřeních je zakázán zpěv při výuce a tělesná výchova je realizována procházkami

Žáci na distanční výuce budou pracovat přes prostředí Google Class dle pokynů jednotlivých vyučujících. V předmětech matematika, český jazyk a cizí jazyk bude vypsán rozvrh ON-LINE výuky, který bude zveřejněn na webových stránkách školy.

V případě nedostatečného technického vybavení je možné se domluvit na předávání materiálů tištěných nebo individuální zapůjčení techniky po předchozí domluvě ve škole (v současné době jsou omezené možnosti – nově objednaná technika ještě nebyla dodána

UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY – DISTANČNÍ VÝUKA JE DLE ŠKOLNÍHO ŘÁDU A ŠKOLSKÉHO ZÁKONA POVINNÁ.

Pravidla provozu školní jídelny:

Žáci docházející na prezenční výuku do školy mají stravování zajištěné v běžném provozu.

Žáci na distanční výuce mají možnost si vyzvednout přihlášenou stravu v době 11:00 – 11:30. V případě nezájmu o školní stravování jsou žáci povinni si stravu odhlásit.

Vyhlášeny dny volna navazující na státní svátek a podzimní prázdniny:

Na základě usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání. Na tyto dny jsou vyhlášeny MŠMT dny volna bez možnosti využít školní družinu.

Aktualizace opatření do 10. září

Dle aktualizace opatření vydaném MZdr vzniká pro všechny žáky i zaměstnance školy povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy (chodby, šatny, toalety) od čtvrtka 10. září 2020.
Roušky se mohou odložit ve třídách, tělocvičně nebo v jídelně při konzumaci jídla.
Doporučujeme, aby žáci měli s sebou dvě až tři roušky na den, které budou mít uložené v sáčku a náhradní sáček na uložení používané roušky.

Organizace školního roku 2020/2021

Na základě rozhodnutí MŠMT škola zahájí výuku 1. září 2020 v plném rozsahu dle pokynů uvedených v manuálu „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“.

Od žáků není vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti před prvním příchodem do školy. Provoz školy bude upraven pro zajištění hygienických a protiepidemických opatření v souladu s aktuální epidemiologickou situací. Provoz školy bude ovlivňován aktuálními protiepidemickými opatřeními vyhlašovanými Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí.

Pravidla provozu:

Do školy mají přístup jen žáci a pracovníci školy. Všechny osoby jsou povinné vydezinfikovat si ruce ještě před vstupem do vnitřních prostor.

Zákonní zástupci i ostatní doprovázející osoby omezí vstup do školy dle pokynů pedagogických pracovníků.

Pravidla chování žáků od vstupu do školy:

 • Žáci se bez zbytečného zdržování přezují a odloží svrchní oděv v šatnách a urychleně se přesunou do kmenové třídy. Před vstupem na příslušné patro znovu použijí dezinfekci na ruce.
 • Žákům není dovolen volný pohyb po chodbách. Žáci mohou opustit třídu jen v nejnutnějších případech (návštěva WC, kontaktování pedagogického dohledu v případě problému, nutný přesun do jiné učebny).
 • Žáci během pobytu ve škole dodržují zvýšená pravidla hygieny (častější mytí rukou vodou a mýdlem, používání dezinfekce na ruce, používání papírových kapesníků, popř. další pravidla dle aktuálních podmínek).

Pravidla přesunů žáků po budově:

 • Bude omezeno stěhování žáků do odborných učeben, výuka bude probíhat hlavně v kmenových třídách.
 • Žáci se budou přesouvat do určených učeben se začátkem vyučovací hodiny, aby se zamezilo shromažďování žáků před učebnami na chodbách, pokud nebude předem určeno jinak (do některých učeben budou převáděni vyučujícím z důvodu zamezení zbytečného kontaktu s ostatními skupinami).
 • Z provozních a organizačních důvodů nelze bezpodmínečně zamezit kontaktu žáků z různých tříd při dělených hodinách (TV, volitelné předměty, cizí jazyky). Vyučující se budou snažit rozmístit žáky v učebně tak, aby byl dle možností daného prostředí omezen kontakt s jinými žáky

Organizace výuky:

 • Pedagogové jsou povinni vést žáky k dodržování hygieny rukou a bezpečného kontaktu a dohlížejí na plnění těchto pravidel.
 • Každý pedagog zajišťuje v učebnách pravidelné větrání. Z důvodu zajištění bezpečnosti musí být okna v učebnách zavřena (okna smí otevírat jen pedagog nebo žák na pokyn pedagoga a pod jeho dohledem).
 • Po celý den sledují zdravotní stav žáků a případné podezření na příznaky infekčního onemocnění okamžitě kontaktují vedení školy pro zajištění izolace žáka a zajištění ochrany zdraví žáků i pracovníků školy.
 • Během výuky předmětů napříč třídami v ročníku (Cizí jazyk, volitelný předmět) se snaží rozsadit žáky v učebně tak, aby byli žáci z různých tříd prostorově odděleni, pokud to prostorové podmínky umožňují.

Organizace stravování ve školní jídelně:

 • Žáci budou docházet v doprovodu pedagogického pracovníka do školní jídelny dle rozpisu tak, aby byl omezen kontakt žáků mezi jednotlivými třídami.
 • Každý žák je povinen si vydezinfikovat ruce před vstupem do školní jídelny. Veškeré nádobí, jídlo i nápoje budou žákovi vydány pracovnicemi školní jídelny, popř. za pomoci pedagogického dohledu.
 • Žákům z jedné třídy bude přímo určen sektor školní jídelny pro stravování.
 • Žáci opouští jídelnu jednotlivě bez zbytečného otálení a odcházejí do školní družiny nebo do šaten, ze kterých následně neprodleně opustí budovu školy.
 • Vydávání obědů v případě prvního dne nepřítomnosti žáka nebude umožněn do přinesených jídlonosičů, ale budou využity jednorázové obaly.
 • Z důvodu zajištění všech hygienických povinností nebude umožněn ohřev přinesených pokrmů a jejich podávání ve školní jídelně.

Organizace školní družiny:

 • Žáci jsou rozděleni do oddělení školní družiny. Zákonní zástupci či jiná pověřená osoba vyzvedne žáka osobně a okamžitě opustí prostory školy a vyčká příchodu dítěte před budovou školy.
 • Je připravován přechod na vyzvedávání dětí prostřednictvím družinového systému, který bude začátkem školního roku instalován.

Povinnosti žáků:

 • jsou povinni dodržovat pravidla hygieny i chování. O opakovaném závažném porušování pravidel bude okamžitě informován zákonný zástupce. Žákovi může být uděleno i kázeňské opatření.

Organizace školy v případě podezření na výskyt nakažlivého onemocnění

Organizace školy v případě podezření na výskyt nakažlivého onemocnění

Organizace školy v případě podezření na výskyt nakažlivého onemocnění:

Podezření na výskyt virového nakažlivého onemocnění pracovníka nebo žáka musí být okamžitě nahlášeno vedení školy.

Jednotlivé postupy:

 • Příznaky při vstupu do školy (žák v doprovodu) – žák je okamžitě předán zpět zákonnému zástupci či doprovodu a žák není vůbec vpuštěn do budovy školy.
 • Příznaky při vstupu (žák bez doprovodu) – izolování žáka v předem určené místnosti za dohledu pedagoga (povinnost použití ochranných osobních prostředků), okamžitě kontaktován zákonný zástupce pro bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.
 • Příznaky během pobytu ve škole – izolování žáka v předem určené místnosti za dohledu pedagoga (povinnost použití ochranných osobních prostředků), okamžitě je kontaktován zákonný zástupce pro bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.

Ve všech případech musí být zákonný zástupce informován o povinnosti kontaktovat praktického lékaře pro stanovení dalšího postupu, o kterém neprodleně informuje vedení školy.

Vedení školy kontaktuje KHS o podezření na výskyt nákazy covid-19.

Doporučení pro rodiče žáků s chronickými příznaky, které mohou připomínat příznaky nákazy covid-19, si mohou nechat vystavit od lékaře potvrzení o daném onemocnění (např. alergie, senná rýma,…).

Logo kampaně

MOJE rouška chrání TEBE, TVOJE zase MĚ!

Roušky

Jak se správně chovat v době epidemie?

Podrobnější informace na sdíleném videu o způsobu vzájemné ochrany před nákazou KORONAVIRem

Připravte se na koronavirus

Centrum epidemiologie a mikrobiologie

Doporučení a rady, jak chránit sebe a ostatní, upraveno podle WHO.

Připravte se na KORONAVIRUS

Jak se mám zdravit s ostatními

Informační linka Jihočeského kraje

Jihočeský kraj zřídil informační telefonní linku pro veřejnost 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů.

Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Nabízíme řešení

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky. Mohou mít obavy a strachy, které vůbec nevnímáme. Ani dospělí mnohdy nevědí, jak o pandemii mluvit, co si o tom ale mají myslet děti a jak jim hrozbu koronaviru vysvětlit? Proto naše psychologické pracoviště spolu s dalšími dobrovolníky připravilo v rámci mezinárodní spolupráce českou verzi ilustrované brožurky pro malé i velké „Ahoj, já jsem Korona“. Pokud pomůžeme dětem správně a v klidné atmosféře vysvětlit fakta, pochopit běžné emoce jako strach, úzkost, hněv a smutek, pomůžeme nejen jim, ale i sobě.

Velmi vás priosíme, využijte své možnosti, zveřejněte a rozšiřte tuto ilustrovanou brožuru! Totéž uděláme my na Ministerstvu vnitra. S brožurou budou pracovat naši zaměstnanci, policie, hasiči i Česká pošta. Další využití předpokládáme prostřednictvím Českomoravské psychologické společnosti a Unie psychologických asociací. Chystáme se také využít možnosti Ministerstva školství.

Brožuru, kterou najdete v příloze, laskavě poskytla její autorka paní Lies Scaut, psychoterapeutka z De Weg Wijzer – Odborného centra pro terapii traumatu a smutku (Belgie) a fakulty Portland Institute for Loss &Transition (USA). Brožuru jsme zveřejnili také zde, v češtině, angličtině a francouzštině. V plánu jsou další jazyky.

Budeme rádi, když se zapojíte, protože každá pomoc se počítá. Jde nám o posílení rodin i komunity. Spolu to zvládneme.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations
citováno z portálu https://www.mvcr.cz/clanek/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni.aspx

Ahoj, já jsem Korona!

K použití materiálu - Ahoj - já jsem Korona

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná