Základní škola Jana Amose Komenského

"Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou."

Jan Amos Komenský

Informace k výskytu nového koronaviru

Aktualizace opatření do 10. září

Dle aktualizace opatření vydaném MZdr vzniká pro všechny žáky i zaměstnance školy povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy (chodby, šatny, toalety) od čtvrtka 10. září 2020.
Roušky se mohou odložit ve třídách, tělocvičně nebo v jídelně při konzumaci jídla.
Doporučujeme, aby žáci měli s sebou dvě až tři roušky na den, které budou mít uložené v sáčku a náhradní sáček na uložení používané roušky.

Organizace školního roku 2020/2021

Na základě rozhodnutí MŠMT škola zahájí výuku 1. září 2020 v plném rozsahu dle pokynů uvedených v manuálu „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“.

Od žáků není vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti před prvním příchodem do školy. Provoz školy bude upraven pro zajištění hygienických a protiepidemických opatření v souladu s aktuální epidemiologickou situací. Provoz školy bude ovlivňován aktuálními protiepidemickými opatřeními vyhlašovanými Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí.

Pravidla provozu:

Do školy mají přístup jen žáci a pracovníci školy. Všechny osoby jsou povinné vydezinfikovat si ruce ještě před vstupem do vnitřních prostor.

Zákonní zástupci i ostatní doprovázející osoby omezí vstup do školy dle pokynů pedagogických pracovníků.

Pravidla chování žáků od vstupu do školy:

 • Žáci se bez zbytečného zdržování přezují a odloží svrchní oděv v šatnách a urychleně se přesunou do kmenové třídy. Před vstupem na příslušné patro znovu použijí dezinfekci na ruce.
 • Žákům není dovolen volný pohyb po chodbách. Žáci mohou opustit třídu jen v nejnutnějších případech (návštěva WC, kontaktování pedagogického dohledu v případě problému, nutný přesun do jiné učebny).
 • Žáci během pobytu ve škole dodržují zvýšená pravidla hygieny (častější mytí rukou vodou a mýdlem, používání dezinfekce na ruce, používání papírových kapesníků, popř. další pravidla dle aktuálních podmínek).

Pravidla přesunů žáků po budově:

 • Bude omezeno stěhování žáků do odborných učeben, výuka bude probíhat hlavně v kmenových třídách.
 • Žáci se budou přesouvat do určených učeben se začátkem vyučovací hodiny, aby se zamezilo shromažďování žáků před učebnami na chodbách, pokud nebude předem určeno jinak (do některých učeben budou převáděni vyučujícím z důvodu zamezení zbytečného kontaktu s ostatními skupinami).
 • Z provozních a organizačních důvodů nelze bezpodmínečně zamezit kontaktu žáků z různých tříd při dělených hodinách (TV, volitelné předměty, cizí jazyky). Vyučující se budou snažit rozmístit žáky v učebně tak, aby byl dle možností daného prostředí omezen kontakt s jinými žáky

Organizace výuky:

 • Pedagogové jsou povinni vést žáky k dodržování hygieny rukou a bezpečného kontaktu a dohlížejí na plnění těchto pravidel.
 • Každý pedagog zajišťuje v učebnách pravidelné větrání. Z důvodu zajištění bezpečnosti musí být okna v učebnách zavřena (okna smí otevírat jen pedagog nebo žák na pokyn pedagoga a pod jeho dohledem).
 • Po celý den sledují zdravotní stav žáků a případné podezření na příznaky infekčního onemocnění okamžitě kontaktují vedení školy pro zajištění izolace žáka a zajištění ochrany zdraví žáků i pracovníků školy.
 • Během výuky předmětů napříč třídami v ročníku (Cizí jazyk, volitelný předmět) se snaží rozsadit žáky v učebně tak, aby byli žáci z různých tříd prostorově odděleni, pokud to prostorové podmínky umožňují.

Organizace stravování ve školní jídelně:

 • Žáci budou docházet v doprovodu pedagogického pracovníka do školní jídelny dle rozpisu tak, aby byl omezen kontakt žáků mezi jednotlivými třídami.
 • Každý žák je povinen si vydezinfikovat ruce před vstupem do školní jídelny. Veškeré nádobí, jídlo i nápoje budou žákovi vydány pracovnicemi školní jídelny, popř. za pomoci pedagogického dohledu.
 • Žákům z jedné třídy bude přímo určen sektor školní jídelny pro stravování.
 • Žáci opouští jídelnu jednotlivě bez zbytečného otálení a odcházejí do školní družiny nebo do šaten, ze kterých následně neprodleně opustí budovu školy.
 • Vydávání obědů v případě prvního dne nepřítomnosti žáka nebude umožněn do přinesených jídlonosičů, ale budou využity jednorázové obaly.
 • Z důvodu zajištění všech hygienických povinností nebude umožněn ohřev přinesených pokrmů a jejich podávání ve školní jídelně.

Organizace školní družiny:

 • Žáci jsou rozděleni do oddělení školní družiny. Zákonní zástupci či jiná pověřená osoba vyzvedne žáka osobně a okamžitě opustí prostory školy a vyčká příchodu dítěte před budovou školy.
 • Je připravován přechod na vyzvedávání dětí prostřednictvím družinového systému, který bude začátkem školního roku instalován.

Povinnosti žáků:

 • jsou povinni dodržovat pravidla hygieny i chování. O opakovaném závažném porušování pravidel bude okamžitě informován zákonný zástupce. Žákovi může být uděleno i kázeňské opatření.

Organizace školy v případě podezření na výskyt nakažlivého onemocnění

Organizace školy v případě podezření na výskyt nakažlivého onemocnění

Organizace školy v případě podezření na výskyt nakažlivého onemocnění:

Podezření na výskyt virového nakažlivého onemocnění pracovníka nebo žáka musí být okamžitě nahlášeno vedení školy.

Jednotlivé postupy:

 • Příznaky při vstupu do školy (žák v doprovodu) – žák je okamžitě předán zpět zákonnému zástupci či doprovodu a žák není vůbec vpuštěn do budovy školy.
 • Příznaky při vstupu (žák bez doprovodu) – izolování žáka v předem určené místnosti za dohledu pedagoga (povinnost použití ochranných osobních prostředků), okamžitě kontaktován zákonný zástupce pro bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.
 • Příznaky během pobytu ve škole – izolování žáka v předem určené místnosti za dohledu pedagoga (povinnost použití ochranných osobních prostředků), okamžitě je kontaktován zákonný zástupce pro bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.

Ve všech případech musí být zákonný zástupce informován o povinnosti kontaktovat praktického lékaře pro stanovení dalšího postupu, o kterém neprodleně informuje vedení školy.

Vedení školy kontaktuje KHS o podezření na výskyt nákazy covid-19.

Doporučení pro rodiče žáků s chronickými příznaky, které mohou připomínat příznaky nákazy covid-19, si mohou nechat vystavit od lékaře potvrzení o daném onemocnění (např. alergie, senná rýma,…).

Logo kampaně

MOJE rouška chrání TEBE, TVOJE zase MĚ!

Roušky

Jak se správně chovat v době epidemie?

Podrobnější informace na sdíleném videu o způsobu vzájemné ochrany před nákazou KORONAVIRem

Připravte se na koronavirus

Centrum epidemiologie a mikrobiologie

Doporučení a rady, jak chránit sebe a ostatní, upraveno podle WHO.

Připravte se na KORONAVIRUS

Jak se mám zdravit s ostatními

Informační linka Jihočeského kraje

Jihočeský kraj zřídil informační telefonní linku pro veřejnost 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů.

Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Nabízíme řešení

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky. Mohou mít obavy a strachy, které vůbec nevnímáme. Ani dospělí mnohdy nevědí, jak o pandemii mluvit, co si o tom ale mají myslet děti a jak jim hrozbu koronaviru vysvětlit? Proto naše psychologické pracoviště spolu s dalšími dobrovolníky připravilo v rámci mezinárodní spolupráce českou verzi ilustrované brožurky pro malé i velké „Ahoj, já jsem Korona“. Pokud pomůžeme dětem správně a v klidné atmosféře vysvětlit fakta, pochopit běžné emoce jako strach, úzkost, hněv a smutek, pomůžeme nejen jim, ale i sobě.

Velmi vás priosíme, využijte své možnosti, zveřejněte a rozšiřte tuto ilustrovanou brožuru! Totéž uděláme my na Ministerstvu vnitra. S brožurou budou pracovat naši zaměstnanci, policie, hasiči i Česká pošta. Další využití předpokládáme prostřednictvím Českomoravské psychologické společnosti a Unie psychologických asociací. Chystáme se také využít možnosti Ministerstva školství.

Brožuru, kterou najdete v příloze, laskavě poskytla její autorka paní Lies Scaut, psychoterapeutka z De Weg Wijzer – Odborného centra pro terapii traumatu a smutku (Belgie) a fakulty Portland Institute for Loss &Transition (USA). Brožuru jsme zveřejnili také zde, v češtině, angličtině a francouzštině. V plánu jsou další jazyky.

Budeme rádi, když se zapojíte, protože každá pomoc se počítá. Jde nám o posílení rodin i komunity. Spolu to zvládneme.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations
citováno z portálu https://www.mvcr.cz/clanek/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni.aspx

Ahoj, já jsem Korona!

K použití materiálu - Ahoj - já jsem Korona

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná